Koeficient humanistický

koeficient humanistický – jeden z ústředních pojmů tzv. humanistické sociologie F. Znanieckého vycházející z toho, že kult. jevy jako předměty teor. reflexe jsou již předtím dány někomu ve vědomí a zkušenosti, resp. jsou něčími vědomými činnostmi. Mýtus, uměl. dílo, jazykový výraz, právní norma nebo spol. uspořádání jsou tím, čím jsou, jedině jako vědomé lidské jevy; poznáváme je pouze ve vztahu ke známému nebo hypoteticky konstruovanému komplexu činností nebo zkušeností těch empir., hist. a spol. podmíněných osobností nebo jejich souborů, které je vytvořily a které je používaly nebo používají. Bez k.h. všechny jevy a činnosti zcela ztrácejí své soc. kvality. Soc. skutečnost je na rozdíl od přírody vždycky „něčí“, nikdy není „ničí“. Proto je také nemožné kulturu přímo geneticky vyvodit z přírody: pohybujeme-li se směrem do minulosti, zůstáváme v soc. a kult. světě dotud, dokud je možná interpretace nalezených předmětů jako předmětů kult., tj. předmětů daných ve vědomí třeba prehist. lidí, předmětů obdařených významem. Pojem k.h. je blízký (ne totožný) Thomasovu konceptu definice situace: je v něm totiž také obsažen požadavek, aby badatel vždycky respektoval to, jak je soc. skutečnost interpretována soc. aktérem (bez ohledu na to, jak ji badatel sám „objektivně vidí“), tedy tím, kdo se nachází a jedná v určité soc. situaci a na základě vlastní specif. zkušenosti a vědění ji definuje. V pol. literatuře se vedl spor o to, zda je možné Znanieckého koncepci interpretovat „ontologicky“, tj. zda přítomnost k.h. je definičním znakem soc. jevů (J. R. Szacki), nebo zda je možno ji definovat pouze „metodologicky“, tj. jako direktivu, že při zkoumání spol. jevů musíme brát v úvahu rovněž vědomí jednajících lidí a skupin (J. Szczepański). Autentická je ontologická interpretace, ačkoliv nepochybně může být pochopena jako výraz Znanieckého tendence k „sociologickému idealismu“. V pojetí kult. jevu je Znaniecki blízký P. A. Sorokinovi; v pojetí k.h. je však nadto anticipována řada idejí, rozvinutých daleko později v antipozitivisticky orientované interpretativní sociologii a v etnometodologii. Na Znanieckého se dnes již neprávem s-gická literatura v tomto kontextu téměř neodvolává, více je hodnocen jeho přínos v oblasti s-gie vědy a k rozvoji biografické metody.

humanistic coefficient coefficient humaniste humanistischer Koeffizient coefficiente umanistico

Literatura: Szacki, J.: Znaniecki. Warszawa 1986; Znaniecki, F.: (1922) Wstęp do socjologii. Warszawa 1988; Znaniecki, F.: The Method of Sociology. New York 1934.

Miloslav Petrusek