Konkubinát

konkubinát – (z lat. concubinatus = pohlavní soužití) – soužití nebo sexuální vztah dvou osob různého pohlaví, mezi kterými nedošlo ke sňatku (dnes viz soužití nesezdané). V některých společnostech doprovází k. pravidlo monogamie, jež přikazuje pouze jediný sňatek mezi dvěma partnery. Prakticky k. znamená buď soužití dvou osob mimo manželství (pro něž se vžilo označení „druh“ a „družka“), nebo soužití dvou osob, z nichž alespoň jedna uzavřela dříve sňatek s jinou osobou a tento sňatek je dosud platný (častý jev ve společnostech, kde je rozvod zakázaný nebo obtížný), nebo konečně pravidelný sexuální a spol. styk dvou osob, z nichž alespoň jedna žije v normálním manželském svazku (běžný případ v tradiční čínské společnosti, v životě evrop. šlechty apod.). K. je neznámým jevem u přírodních národů, protože soc. a ekon. podmínky tento typ soužití prakticky vylučují. Na afr. královských dvorech měly všechny ženy praktikující sexuální styk s panovníkem statut manželek. Zvl. typ k. představoval vztah svobodné osoby a otroka (otrokyně): ve starověkém Řecku byl takový vztah tolerován za podmínky, že otrokyně nežila ve stejném domě jako manželka; Tuaregové měli často otrokyně jako své milenky, přičemž děti vzešlé z tohoto vztahu byly svobodné a mohly po otci dědit majetek (aniž mezi rodiči došlo ke sňatku).

concubinage concubinage, concubinat Konkubinat concubinato

Literatura: Fortes, M.: Marriage in Tribal Societies. Cambridge 1962; Lhote, H.: Les Touaregs du Hoggar. Paris 1944.

Zdeněk Justoň