Monogamie

monogamie – (z řec. monos = jediný; gamos = sňatek) – příbuzenské pravidlo, které obecně umožňuje sňatek pouze mezi dvěma partnery, obvykle mezi jedním mužem a jednou ženou. Tato forma sňatku je nejrozšířenější a představuje jistou opozici proti polygamii, příbuzenskému pravidlu, které povoluje manželství více než dvou osob najednou. M. je jako pravidlo předepsána v relativně malém počtu společností, ale většinou se praktikuje i tam, kde je jinak povolena polygamie. Pravidlo m. vychází z přirozené tendence lidí umožnit každému jedinci uzavřít sňatek. Je-li rovnováha v počtu jedinců opačného pohlaví porušena, snaží se společnost tuto disproporci řešit jiným způsobem. Protože sňatek představuje vždy především soc. a ekon. vztah, druhotně teprve vztah sexuální, může se tato nerovnováha řešit: 1. sňatkem mezi partnery téhož pohlaví (u některých afr. etnik dochází k rituálním sňatkům mezi ženami, otci dětí jsou potom jejich milenci, u Indiánů se často takto začleňují do rodinného života homosexuálové); 2. sňatkem mezi více než dvěma partnery. V každém případě je z hlediska struktury příbuzenských vztahů, jak ukázal C. Lévi-Strauss, takové řešení možné považovat za náhradní, používané většinou pro marginální případ. V žádném případě nelze manželství více než dvou osob považovat za vývojově starší formu, neboť etnologický materiál o životě společností, jež se prakticky nezměnily za řadu tisíciletí, jako jsou Bušmeni (Křováci) a Pygmejové z Afriky, Aboriginálové z Austrálie, Negriti z Filipín, Védové z Cejlonu atd., svědčí o tom, že jsou zcela monogamní. Evrop. společnost zachovává pravidlo m. po celou hist. dobu. Spol. bylo toto pravidlo často kompenzováno existencí konkubinátu; soc. úloha milenek spol. výše postavených jedinců spočívala ve zdůraznění spol. postavení jejich ochránců, ale neměla prakticky žádný vliv na zákl. matrimoniální pravidla společnosti. Demokratizace soc. poměrů způsobila, že instituce mimomanželských vztahů se v moderní prům. společnosti natolik zobecnila, že do značné míry ohrožuje stabilitu a existenci monogamních manželství.

monogamy monogamie Monogamie monogamia

Literatura: Smith, J. R.Smith, L. G. eds.: Beyond Monogamy. Recent Studies of Sexual Alternatives in Marriage. Baltiore, London 1974; viz též příbuzenství nepokrevní.

Zdeněk Justoň