Polygamie

polygamie – (z řec. polys = mnohý; gamos = sňatek) – příbuzenské pravidlo, které umožňuje, aby počet osob v manželství byl vyšší než dvě. Toto obecné pravidlo nepokrevního příbuzenství je opačné k pravidlu monogamie, které připouští pouze sňatek mezi dvěma osobami. Pojetí p. lze rozdělit na dva případy: v drtivé většině se pod p. rozumí manželství jednoho muže s několika ženami, druhým, vzácným případem p. je polyandrie, manželství jedné ženy s několika muži. Je-li společnost polygamní, neznanemá to, že je p. všeobecným jevem, ale že je povolena za jistých podmínek, které musí být splněny. Např. společnost Ňambikvárů z jižní Brazílie je monogamní, pouze náčelník vesnice může mít dvě ženy, což je výraz určitého spol. ocenění. Empir. platí, že p. se vyskytuje většinou tam, kde: 1. k výměně žen mezi exogamními skupinami dochází na základě „ceny za nevěstu“; 2. je zakázán sexuální styk mezi manželi po dobu kojení dítěte; 3. jsou iniciační obřady doprovázeny u chlapců obřízkou, příp. u dívek vyříznutím klitorisu. Proto se p. vyskytuje prakticky v celé Africe, u všech muslimských národů a v Polynézii. P. je však v obou svých formách mnohem méně rozšířená než monogamie. V žádném případě nelze obě obecné varianty manželství porovnávat z hlediska vývojového, obě totiž existují ve velmi rozmanitých kult. a soc. podmínkách. C. Lévi-Strauss ukázal ve svém rozboru příbuzenských vztahů, že všechny systémy nepokrevního příbuzenství mají přirozenou tendenci zacházet s počtem jedinců každého pohlaví tak, aby všichni měli možnost uzavřít sňatek. Proto žádný z přírodních národů nezná „svobodné mládence“ či „staré panny“. Sňatek je pro všechny členy společnosti nejen záležitostí citovou či soc., ale především ekon.

polygamy polygamie Polygamie poligamia

Literatura: Vayda, A. ed.: Environment and Cutural Behavior. Austin 1969; viz též příbuzenství nepokrevní.

Zdeněk Justoň