Mafie

mafie – (z it. maffiá) – organizace uspořádaná na principu klientelismu, která v podmínkách moderního státu přeměňuje jistou část veř. zdrojů a pravomocí v pravomoci a zdroje soukromé. Organizovaně přitom porušuje monopol státu na používání násilí a na výkon práva. Spojuje prvky osobní věrnosti a loajality s tuhou hierarchickou strukturou, přitom dodržuje zásady dělby práce mezi složkami řídícími a výkonnými. Po ekon. stránce respektuje principy tržní směny a snaží se přitom profitovat z uměle vytvářeného nedostatku – poskytuje za úplatu ochranu těm, které sama zbavuje bezpečí, poskytuje drogy těm, u nichž na ně vyvolala návyk apod. Obecně se za mafiány označují ti, kteří jsou schopni zajistit své osobní bezpečí a svůj hmotný zájem, aniž by přitom respektovali veř. moc a platné zákony. V konkurenci s veř. autoritou vytvářejí stát ve státě. K nejznámějším případům tohoto typu patří it. m., která se formovala od přelomu 18. a 19. st. nejprve z hlídačů dobytka na jihoit. latifundiích Bourbonů, kteří vstoupili do klientských vztahů k nájemcům půdy zprostředkovávajícím nájem půdy městské šlechty drobným zájemcům. Postupně se m. urbanizuje a prorůstá do vrstev průmyslnických a bankéřských, propojuje se s makléři a získává vazby na lokální politiku. Podobné praktiky, prorůstající navíc celým byrokratickým aparátem, se rozvíjejí do podoby mafiánské „amigokrazie“ také např. ve Španělsku (především v Andalusii, nazývané někdy „španělskou Sicílií“). Jestliže sicilská m. se dokázala dobře adaptovat na podmínky městského života především v USA, určité prvky špan. mafiánství byly rozvinuty na latifundiích zemí Lat. Ameriky, kde se namnoze staly součástí státního systému. Praktiky mafiánství prorůstají polit. systémy různých typů, mívají podobu nelegálních kontraktů mezi polit. a hosp. kruhy či podobu úřednického a stranického klientelismu, hosp. i polit. korupce. Novou kvalitu tyto m. získávají, jakmile se propojí s narkomafiemi, s mezinár. zločinem a s prodejem zbraní. Je vysoce pravděpodobné, i když to lze stěží prokázat, že obchodní obrat organizací tohoto typu přesahuje výši hosp. produktu mnoha méně rozvinutých zemí, čemuž zřejmě odpovídá i jejich celkový vliv.

mafia mafia Mafie mafia

Literatura: Pflücke, R.: Beiträge zur Theorie von Patronage und Klientel. Heidelberg 1972.

Jan Keller