Mechanicismus

mechanicismus – (z řec. méchané = stroj; lat. mechanicus = technický, řemeslný, také řemeslník, pracovník) – směr v rámci naturalismu vycházející z předpokladu, že spol. jevy jsou vysvětlitelné zákonitostmi pohybu hmoty a energie, odhalenými mechanikou a některými odvětvími chemie. Jde o typický redukcionismus, přehlížející specif. rysy spol. života. M. se stal obecným základem mechanistické školy v s-gii. S obdobnými pokusy o výklad spol. jevů se setkáváme již ve starověku u Leukippa, Démokrita, Lucretia, v novověku např. u T. Hobbese, G. Berkeleye. Důležitý je vliv Newtonovy gravitační teorie na některé osvícence a teoretiky přirozeného práva. Podobně jako jiné směry naturalismu byl m. veden snahou vytvořit ze s-gie stejně exaktní vědu, jakou jsou přír. vědy. Dědictví m. se do určité míry odráží v dnešních tendencích ke sbližování i značně vzdálených oblastí vědění, k hledání univerzálních principů a analogií, v pokusech využít v s-gii kybernetiku a obecnou teorii systémů. Představitelé m. částečně přispěli i k teorii soc. měření a k rozvoji statistiky jako pomocné s-gické disciplíny.

mechanicism mécanicisme Mechanizismus meccanicismo

Literatura: viz naturalismus.

Jan Sedláček