Oligarchie

oligarchie – (z řec. oligoi = málokteří, arché = vláda) – stručně vláda několika nejbohatších osob – jedna z forem vlády, kterou nacházíme již ve starověkém Řecku. Podle Platóna se vyvinula postupně z vlády aristokracie, resp. šlechty, což je nejdokonalejší forma vlády (několik nejlepších, nejušlechtilejších a nejctnostnějších lidí se „zlatou duší“ je bohem nadáno k tomu, aby spravovali státní záležitosti). Poté, co byla půda rozdělena mezi jednotlivce, došlo ke vzniku první, podle Platóna pochybené vládní formy timokracie (z řec. tímé = hodnocení, ocenění; kratos = moc, vláda), v níž jsou polit. práva a povinnosti stanoveny podle velikosti majetku. Je to vláda těch, kteří se z hlediska lidských ctností ničím nevyznamenávají. Tato vládní forma poté přešla v o., v níž bohatí vládnou chudým. Z jejich vzájemného boje se zrodila demokracie, což je pro Platóna nejméně dokonalá forma vlády. Svůj původní význam si slovo o. ponechává dodnes. Stále je chápána jako vláda skupiny nejbohatších, a proto i nejmocnějších osob ve státě, zpravidla činných v rozhodujících odvětvích ekonomiky. Jejich faktická polit. moc nemusí být na první pohled zřejmá, mohou ovlivňovat fungování polit. systému i pozadí. Tento jev lze nalézt v demokracii i v diktatuře.

oligarchy oligarchie Oligarchie oligarchia

Literatura: Michels, R.: Strany a vůdcové. Praha 1931; Mills, Ch. W.: Mocenská elita. Praha 1966.

Jaroslav Bubeník