Patriarchát

patriarchát – (z řec. pater = otec; arché = vládnu) – typ spol. organizace, ve které muži hrají rozhodující úlohu. V rámci evolučních teorií představoval p. druhé stadium rané společnosti, následující po matriarchátu. Na rozdíl od matriarchátu, v němž se předpokládala promiskuita jako jediný vztah mezi mužem a ženou a vztah matky a dítěte jako jediný vztah příbuzenství, p. byl prezentován jako společnost, kde muž – hlava rodu má jediný přístup k ženám a veškeré soc. vztahy vyplývající z příbuzenství se vztahují k otci. Toto pojetí p. převzal F. Engels do své teorie o vývoji rodiny od L. H. Morgana a objevuje se současně u S. Freuda. Přenesení pojetí p. z oblasti polit. do oblasti soc. způsobilo, že otec jako vůdčí osobnost rodiny byl považován za uzurpátora veškerých práv na úkor ostatních členů rodiny. Přestože je p. etnologicky dokázán u mnoha společností, zaměňuje se často pojetí p.patrilinearitou. Přeneseně se termínem p. rozumí pravidlo obsazení nějaké funkce nejstarším nebo nejváženějším mužským členem dané skupiny nebo komunity (např. patriarcha v některých církevních organizacích).

patriarchy, father-right patriarcat Patriarchat; Vaterherrschaft patriarcato

Literatura: Freud, S.: Totem a tabu. Praha 1969; viz též matriarchát.

Zdeněk Justoň