Podruh

podruh – představitel jedné z tradičních skupin vesnického obyv., pro nějž byla charakteristická zemědělská manuální práce bez vlastnictví půdy a bydlení v nájmu, tj. podruží, u zaměstnavatele. Podruží bylo starou selskou institucí zajišťující pracovní sílu na větších usedlostech (statcích). P. neměli vlastní domek a bydleli s rodinami ve vyhrazené světnici v domě hospodáře nebo si stavěli různá nouzová obydlí na jeho pozemku. Vlastník statku obvykle pronajímal p. část svých pozemků a p. měl tedy vlastně malé hospodářství uvnitř hospodářství vlastníka (často choval i vlastní dobytek), kromě toho byl ale povinen pracovat na hospodářství vlastníka, čímž mu splácel nájemné. P. a čeleď za feudalismu obvykle vykonávali místo sedláka povinnosti roboty. P. zpravidla patřili k nejchudší vrstvě vesnického obyv. Na rozdíl od domkářů a chalupníků měli stálou práci, ale byli osobně více vázaní a podřízení. Velice často byli p. ve stejném postavení jako tzv. čeleď (čeledínové a děvečky) s tím rozdílem, že na rozdíl od ní nebyli chápáni jako jakási přidružená, širší rodina sedláka, ale pouze jako námezdní pracovní síla, i když neplacená. Existovaly i určité jemné rozdíly v pracovních závazcích hospodáře vůči čeledi a p. (např. čeledínové a děvečky měli právo na „výsluhu“). Později získávali p. při pozemkové reformě samostatná hospodářství. Postavením této kategorie ve vesnické komunitě se zabývají hist. studie z oblasti sociologie venkova.

farm-labourer métayer, paysan – non propriétaire habitant à la ferme Mietmann bracciante

Jan Maňas