Pomluva

pomluva – tvrzení o druhých lidech, jejich chování či vlastnostech, které se nezakládá na pravdě a jehož cílem je uškodit jim. P. tvoří význ. součást posilování hodnotového konsensu, neboť pracuje s hodnotami, které jsou sdíleny určitým společenstvím. Vykonstruovaný poukaz na to, že pomlouvaný tyto hodnoty nerespektuje, má snížit jeho prestiž v očích druhých. Z každodenního života, ve kterém pomlouvání tvoří součást individ. strategií jednání, se p. přesunuje do oblasti veř. života, kde tvoří pevnou součást polit. demagogie a propagandy. Vyvracení p. bývá příležitostí k deklarování respektu vůči sdíleným hodnotám a tím k opětnému upevnění prestiže pomlouvaného. Také tento postup je hojně používán v polit. propagandě. V jistých případech může p. působit jako sebenaplňující se proroctví. Referuje o tom např. R. K. Merton v případě černošských dělníků, které donutilo obvinění ze stávkokazectví stát se stávkokazy. Opakováním utvrzovaná p. může ústit až ve veřejnou ostudu a skandál.

slander, libel calomnie Nachrede diffamazione, denigrazione, calunnia

Jan Keller