Poradenství manželské a rodinné

poradenství manželské a rodinné – jeden z druhů poradenství, provádějící profesionální intervence do problémů manželství a rodinných vztahů s cílem nacházet co nejuspokojivější řešení při narušení, krizi nebo rozpadu těchto vztahů. P.m.a r. lze chápat jako hraniční obor, protože se opírá o řadu teor. i praktických disciplín – psychol., s-gických, lékařských, právních. Objevuje se na přelomu 30. a 40. l. 20. st. Vychází ze zkušenosti z institucionalizované sociální práce s disfunkčními a rizikovými rodinami. Jeho vznik byl ovlivněn tzv. kopernikovským obratem v medicíně v 1. polovině 20. st., přesunem pozornosti „z nemocného orgánu na nemocného člověka“ a také na nemoc jako projev či deklaraci patologie rodinných vztahů, zvl. na neurotická, psychosomatická a psychotická onemocnění, vyžadující rodinnou terapii. Rodina většinou žádá léčení nemocného člena, aniž jeho onemocnění dává do souvislosti s narušenými rodinnými vztahy nebo aniž si jejich patologii vůbec připouští či uvědomuje. Proto se rodinná terapie a p.m.a r. od počátku navzájem ovlivňovaly a do jisté míry se propojovaly. V počátečním období se opíraly převážně o psychoanalýzu, později i o další koncepce soc.-psychol. a s-gické a o teorii systémů. Obě disciplíny jsou nové, rychle se vyvíjejí a mění, ani jejich názvy nejsou dosud stabilizované. V medicíně je užíván spíše termín rodinná terapie, termín p.m.a r. se užívá, jestliže jde hlavně o soc. intervence do deklarovaných narušených vztahů (ale i v těchto případech se běžně setkáváme s termíny manželská terapie či rodinná terapie).

Těžiště p.m.a r. je v doporučení optimálního postupu při řešení problému včetně doporučení psychoterapeutického zásahu. Jednotlivé školy či jejich představitelé mají často rozporné názory jak na teor. koncepce, z nichž by se mělo vycházet, tak na techniky použitelné v praxi. V současnosti lze v literatuře nalézt 15–20 nosných teor. rámců p.m.a r. a rodinné terapie. Koncem 70. l. se objevily i „antiteoretické“ koncepce tvrdící, že závislost terapeuta či poradce na jakékoliv teorii je škodlivá, že řada teorií, které byly užitečné pro své tvůrce, není příliš efektivní pro jejich následovníky, protože zákl. roli v intervenci hrají osobnostní proměnné terapeuta. Tyto závěry podporují některé metodol. studie efektu jednotlivých forem intervence. V industrializovaných zemích zájem o poradenský či terapeutický zásah narůstá jak ze strany klientů, tak i státu. Ze s-gického hlediska je to zajímavé i proto, že jde o přenášení další, donedávna přísně soukromé sféry do veř. oblasti. V rozvinutých zemích jsou tyto poradenské instituce provozovány nebo alespoň dotovány státem. V bývalém Československu se systém institucionalizovaného p.m.a r. začal rozvíjet koncem 60. l. a v polovině 80. l. již byla takováto poradna v každém okrese.

Poradny se zabývají: 1. problémy jednotlivců – osamělostí, potížemi s navazováním a udržením vztahu, sexuálními problémy atp.; 2. problémy párů – před manželstvím, v manželství, v obodobí rozvodu i po rozvodu; 3. problémy rodin, tj. manželskými problémy ovlivněnými vztahy k dětem, rodičům, porozvodovými problémy týkajícími se celé rodiny, např. dalších kontaktů s dětmi, adaptací rodiny na vnější zátěžové situace apod. P.m.a r. provádějí také expertizy pro jiné instituce (zejm. soudy a místní orgány péče o rodinu a děti) v případech nezletilých snoubenců, žádají o náhradní rodinnou péči, pomáhají v rozvodových a porozvodových problémech. Z hlediska formy zásahu je toto poradenství rozdělováno na: a) edukativní, soustřeďující se na krátkodobější působení, využívající především různé formy poradenských instrukcí a kontrolu jejich efektu, vycházející z apriorních konceptů a charakterizované menším ohledem k individ. psychol. podstatě problému, b) psychol., spojené s terapií, zaměřené na dlouhodobější působení s hlubším vhledem do psychol. podstaty problému, respektující individ. situaci klientů a vycházející většinou z určitého terapeutického směru nebo školy. Laiky bývá p.m.a r. mylně ztotožňováno s intervencí do narušených manželských vztahů s cílem odvrátit hrozící rozvod. Spektrum problémů i cíle p.m.a r. jsou podstatně širší a i u rozvodových situací jde o hledání nejoptimálnějšího řešení pro všechny zúčastněné a o pomoc při nutnosti adaptovat se na novou životní situaci. Studie efektu intervence, kterou provádějí p.m.a r., uvádějí úspěšnost podobnou jako při léčbě neuróz (asi 30 % úplná a 20–30 % částečná sanace).

marriage and family counselling services de consultation conjugale et familiale Ehe- und Familienberatung consulenza matrimoniale e familiare

Literatura: Ackerman, N. W.: The Psychodynamics of Family Life. New York 1958; Ard, B. M.Ard, C. C.: Handbook of Marriage Counseling. Palo Alto 1969; Kratochvíl, S.: Manželská terapie. Praha 1985; Lieberman, R. P. ed.: Handbook of Marital Therapy. New York 1980; Martin, P. A.: A Marital Therapy Mannual. New York 1978; Satir, V.: Conjoint Family Therapy. Palo Alto 1967.

Časopisy: Family Process, 1961; Journal of Marriage and Family Therapy, 1974.

Tomáš Novák
Věra Capponi