Program sociální

program sociální – stanovení, formulace cílů soc. činností a cest jejich dosažení soc. skupinou, hnutím, polit. stranou, podnikem, státním orgánem či jinou institucí. Pojem se někdy vztahuje i k procesu realizace programu. Je úzce propojen s pojmem sociální politika; p.s. lze považovat za jeden z druhů či kroků její konkretizace. P.s. v závislosti na charakteru instituce, která jej vypracovává, může zahrnovat širokou škálu problémů (např. zdravotnických, důchodců, nezaměstnanosti, rodin s malými dětmi, bytových atd.) a otevírá systémy sociálního zabezpečení, sociálních služeb, sociální práce, sociální péče, poradenství apod. P.s. je výrazem potřeby koordinace soc. činností, pokud jsou realizovány diferencovanými soc. aktéry. V totalitní společnosti měly p.s. podobu soustav příkazů a opatření často direktivního charakteru ve vztahu k hierarchicky nižším organizačním článkům. V liberálnějších společnostech mívá formulace cílů p.s. charakter doporučení a jako prostředky k jejich dosahování se užívají nepřímá stimulace, morální, organizační či finanční podpora příslušných aktivit. Realizaci p.s. by měla předcházet důkladná soc. analýza dané oblasti, otevřená diskuse soc. aktérů o prioritách a vhodných způsobech realizace zvolených cílů, analýza nákladů a přínosů realizace p.s. a odhad jeho přijatelnosti pro danou populaci. Příkladem aktivit na tomto poli je činnost Světové zdravotnické organizace, která iniciovala ve svět. i v evrop. měřítku řadu p.s.: Zdraví pro všechny do roku 2000, Zdravá města, Zdravé školy apod. Podobné p.s. realizují i jiné mezinár. organizace, jako je OSN, UNESCO, Evropské společenství atd. V Československu před r. 1989 měla řada p.s. formální charakter, „legitimizující“ tehdejší polit. režim; po listopadu 1989 se objevilo několik zajímavých programových aktivit, vázaných většinou na nově vzniklá polit. hnutí a iniciativy.

social programme programme social Sozialprogramm programma sociale

Literatura: Midgley, J.Piachaud, D.: The Fields and Methods of Social Planning. London 1984; Společná cesta ke zdraví. Úvod do evropské strategie. Základní informace o zásadách, cílech a metodách programu SZO Zdraví pro všechny do roku 2000. Praha 1990.

Martin Potůček