Program výzkumný

program výzkumný – pojem chápaný buď jako soupis výzk. úkolů určité instituce nebo jednotlivce týkající se určitého časového horizontu, nebo jako ideový, orientační výzkumný projekt. V druhém případě obsahuje vymezení cílů a předmětu výzkumu, příp. hlavních hypotéz, většinou i určení výzkumných procedur, metod, technik sběru informací a jejich zpracování a alespoň hrubý výzkumný harmonogram. Je-li p.v. orientován šířeji nebo dlouhodoběji, bývá členěn na jednotlivé výzk. úlohy či výzk. akce a bývá rozpracován do několika projektů.

research programme programme de recherche Untersuchungsprogramm programma di ricerca


Jiří Buriánek