Projekt výzkumný

projekt výzkumný – více či méně podrobná, písemně zpracovaná koncepce výzkumu podchycující jeho meritorní, metodol. i org. (resp. strategickou) stránku. P.v. vzniká buď před započetím výzkumu, anebo je vyústěním přípravné výzkumné fáze, tzn. že v případě s-gického empirického výzkumu vychází z orientačního výzkumu, resp. předvýzkumu. P.v. je vodítkem pro další pracovní postup a zároveň bývá materiálem umožňujícím posouzení výzk. koncepce z hlediska odborné fundovanosti i praktického využití, které většinou vyžaduje zadavatel výzkumu. Projekt s-gického výzkumu by měl obsahovat: zdůvodnění konání výzkumu na dané téma, teor. východiska a konceptualizaci, formulaci hypotéz a globálních výzk. otázek, popis navržených metod, u empir. výzkumů příp. už i operacionalizaci, vzory jednotlivých instrumentů, návrh zpracování informací, předpokládané interpretace, formy výstupů a praktického využití. Měl by být přiložen popis organizačního řešení, personálního a finančního zajištění a časový harmonogram akcí. Způsob a hloubka provedení jednotlivých částí p.v. se řídí typem výzkumu a požadavky zadavatele. U teor. zaměřených výzkumů je důraz položen na teor. východiska a cíle, příp. na popis deduktivních myšlenkových postupů, u empir. výzkumů na fázi sběru dat, u velkých polostatist. šetření na aspekty organizační a formy tabulkových výstupů apod. Solidní p.v. není sice zárukou, ale je důležitým předpokladem kvalitního provedení s-gického výzkumu.

research project projet de recherche Forschungsprojekt progetto di ricerca

Literatura: viz metody sociologické.

Václav Forst