Prostředí pracovní

prostředí pracovní – materiální i soc. kontext pracovní činnosti, součást životního prostředí. P.p. bývá chápáno jako část nebo synonymum pracovních podmínek. Je podmíněné charakterem vykonávané práce, technol. postupy a tech. vybavením, fyzikálními faktory prostoru, ve kterém pracovní činnost probíhá, hygienickým stavem a estetickým řešením pracovisť, v širším smyslu i soc. faktory, mezilidskými vztahy a způsobem organizace i řízení. Negativními faktory p.p. jsou špatné osvětlení, hluk, vibrace, nepřiměřená teplota a vlhkost ovzduší, přílišná rychlost proudění vzduchu, vyšší stupeň znečištění škodlivými látkami (NOX) aj. Minimalizací negativních dopadů p.p. a přizpůsobením psychofyziologickým možnostem člověka se zabývá ergonomie. Zákl. fyzikální, prostorové, hygienické a bezpečnostní faktory p.p. jsou vymezeny normami, jejichž porušení je trestné. Soc. faktory p.p. souvisejí s atmosférou pracovních skupin, s kooperativními a přátelskými vztahy, chováním vedoucího apod. a jsou častým předmětem sociometrických šetření (viz sociometrie). V širším smyslu se tato část či dimenze p.p. váže na celý soc. kontext pracovníka (viz prostředí sociální). P.p. je v s-gii přijímáno jako faktor význ. ovlivňující pracovní spokojenost a stabilitu, resp. fluktuaci pracovníků a objevuje se často ve výzkumech pracovních postojů.

work environment milieu de travail Arbeitsumwelt ambiente di lavoro

Jitka Havlová