Randomizace

randomizace – (z angl. random = namátkový) – též znáhodnění – určení náhodného pořadí, očíslování, okódování, označení nebo náhodné rozdělení do skupin u daného souboru jednotek. Používá se: a) znáhodnění pořadí u seznamů, z nichž má být prováděn systematický výběr, b) náhodné párování v experimentech komparujících dvě skupiny objektů, resp. skupinu exponovanou experimentálním působením se skupinou kontrolní, c) znáhodnění jako komplexní uspořádání experimentů. R. je samozřejmou součástí některých typů experimentů. Jejím cílem je eliminovat vlivy působící systematické zkreslení a subjektivní vlivy výběru a také rovnoměrně a náhodně rozlišit experimentem nekontrolované vlivy do všech jeho částí, a tak je učinit součástí náhodné chyby. R. je předpokladem matem.statist. vyhodnocení experimentálních dat (lat. a řec.-lat. čtverce) apod. Komplexním randomizačním postupem je také pravděpodobnostní výběr. V dotazníkovém šetření nebo při interview je r. určení náhodného pořadí položek z baterie otázek, předkládané respondentům. R. pořadí položek může být prováděna pro celý soubor dotázaných jednotně, pro každou z několika částí (náhodné poloviny, třetiny atd.) nebo pro každého respondenta zvláště. Cílem takového postupu je kontrolovat a eliminovat zkreslení odpovědí plynoucí z řetězení obsahů a korelace navazujících odpovědí na jednotlivé položky.

randomization randomisation Randomisierung randomizzazione

Jan Řehák