Výběr systematický

výběr systematický – též výběr mechanický, výběr krokový – postup výběrového šetření, při němž se provádí výběr ze seznamu či jiné opory výběru pomocí výběrového kroku, který je určen k dané velikosti výběrového souboru [math]n[/math] a velikosti základního souboru [math]N[/math] jako [math]k=N/n[/math]. Na počátku výběrové procedury se zvolí tzv. náhodný počátek, tedy náhodné číslo [math]r[/math] v intervalu mezi [math]0[/math] a [math]k[/math] ([math]r[/math] = číslo z rovnoměrného rozložení) a dále se vyberou ty prvky seznamu, které mají pořadové hodnoty [math]r + jk[/math], [math]j = 0, 1, 2, \ \ldots, n-1[/math]. Pravděpodobností výběru každé jednotky je [math]f = 1/k = n/N[/math]. V.s. je velmi citlivý na kvalitu opory výběru. Nevhodný model odhadu může vést k podhodnocení směrodatných chyb (závěry pokládáme za přesnější, než jsou ve skutečnosti) nebo naopak k jejich nadhodnocení. U opor výběru, které jsou monotónně uspořádány podle určité veličiny nebo u nichž se projevuje vliv periodické fluktuace, je výsledek silně závislý na hodnotě náhodného počátku a na výběrovém kroku. Kvalita v.s. se pak obvykle zlepší, je-li velký soubor rozdělen na několik segmentů s vlastní volbou počátku i výběrového kroku nebo provede-li se celková randomizace prvků v seznamu apod. V krajních případech je třeba zvážit možnost volby jiného výběrového postupu nebo vyhledání jiné opory výběru. K citlivým závadám opory v.s. patří také velké množství neplatných či cizích elementů, které redukují [math]n[/math].

systematic sampling choix systématique systematische Auswahl campionamento sitematico

Literatura: viz šetření výběrové.

Jan Řehák