Regulace sociální

regulace sociální – (z lat. regula = pravidlo, pořádek) – procesy a mechanismy, jejichž pomocí se společnost pokouší přivést své členy k takovým způsobům chování, které jsou pozitivně hodnoceny. Pojem r.s. souvisí s pojmem sociální kontrola. Jestliže se soc. kontrola vztahuje spíše k spol. cílům, pak je r.s. zaměřena spíše k prostředkům k dosažení těchto cílů a k stanovení jejich mezí. Nezbytnost r.s. vychází z předpokladu, že soc. jednání je ovládáno různými typy norem, resp. normativních vzorců, a že konformita vůči nim není jen záležitostí účelnosti, ale je také morální povinností. Regulativní instituce mají za cíl zabránit, aby se „soukromé zájmy“ příliš neodchylovaly od zájmů celku. Mají určovat „vhodnou orientaci“ na cíle a výběr adekvátních prostředků (T. Parsons).

social regulation régulation sociale soziale Regulation regolazione sociale

Literatura: Parsons, T.: The Social System. Glencoe, Ill. 1951.

Ivan Mucha