Revoluce tichá

revoluce tichá – pojem, který zavedl do politologie a s-gie na počátku 70. l. Ronald F. Inglehart a který vyjadřuje proces postupné a výrazné proměny hodnotových preferencí obyv. vyspělých záp. zemí, opouštění důrazu na materiální dostatek a ekon. prosperitu (tedy na hodnoty materiální) a vyšší oceňování hodnot lidské pospolitosti, individ. seberealizace, kvality života, tedy hodnot tzv. postmaterialismu. Tato revoluční proměna je „tichou revolucí“, neboť probíhá bez halasu, postupně a především intergeneračně. Zdroj této změny nachází Inglehart v přechodu rozvinutých zemí z fáze industrialismu do fáze postindustrialismu, který umožnily radikální technol. inovace v oblasti práce a masové komunikace a podmínila expanze vzdělanosti (Inglehart hovoří o „kognitivní mobilizaci“). Vytvářejí se podmínky pro kontinuálně se měnící novou kulturu, novou soc. realitu, kterou člověk reflektuje a vstřebává. Výsledkem je nový životní postoj, jiná hodnotová orientace, nová identita. Inglehart a postupně i další autoři dokládají prostřednictvím opakovaných empir. šetření, že jsme v současnosti svědky stále sílícího proudu kulturní změny, která dává nový tvar polit. postojům, motivaci k práci, postojům k přír. prostředí, nukleárním zdrojům energie, náb. orientacím, intimním životním stylům a postojům k manželství a rodině, rozvodům, potratům, homosexualitě apod. Mladší, tj. poválečné věkové kohorty, socializované ve zcela nových ekon., polit. a soc. podmínkách, jsou mnohem více postmaterialistické než generace starší (meziválečná), pro kterou je příznačná orientace materialistická. Inglehartův pojem r.t. stejně jako jeho materialisticko-postmaterialistická hodnotová škála jsou dnes běžnou součástí úvah v oblasti sociologie hodnot.

silent revolution révolution sourde stille Revolution rivoluzione silenziosa

Literatura: Inglehart, R. F.: The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. Princeton 1977; Inglehart, R. F.: Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton 1990; Inglehart, R. F.: The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies. American Political Science Review 65, 1971; Rabušic, L.: Tichá revoluce neboli od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis 1990, č. 6.

Ladislav Rabušic