Rurbanizace

rurbanizace – (z lat. ruralis = venkovský; urbanus = městský) – pojem, kterým se zejm. v am. s-gii venkova a města označovalo prolínání venkova a města a vznik souvislých oblastí, které nejsou ani čistě městské, ani převážně venkovské. Pojem r. použil pravděpodobně poprvé Ch. J. Galpin v knize Rural Life z r. 1918. S pojmem r. souvisí odvozený výraz rurbanizované území, což je vnější městská zóna, která je za pásmem předměstí (viz též periferie), vyznačuje se velkým počtem lidí dojíždějících do měst za prací, v které jsou smíchány zemědělské usedlosti s rodinnými domky obyvatel, kteří nepracují v zemědělství, a v níž se vliv jádrového města výrazně projevuje kult., spol. a konzumními zvyky. Pojmy rurbanizované území či rurbanizovaná oblast vyjadřují více než jen symbiózu lidí pracujících ve městech a obyv. zemědělského. V předválečné studii o poměšťování pražského okolí nazval Z. Ullrich obce tohoto druhu „přechodným typem“. Obce v rurbanizovaných územích, která tvoří jednu ze zón metropolitních regionů, mají četné vztahy k tzv. jádrovým městům, což je umožňováno zlepšováním komunikací a veř. hromadnou dopravou (viz též aglomerace). Naproti tomu ale obyvatelé rurbanizovaných území přejímají některé životní způsoby, které jsou charakteristické pro venkov. Novější výzkumy preferovaných lokalit pro trvalé bydlení v bývalém Československu, publikované L. Kotačkou a M. Illnerem, poukazují na to, že rurbanizovaná území patří mezi nejoblíbenější. Pojmu r. je blízko termín suburbanizace, v použití staršího výrazu r. je však větší důraz na kult. stránky urbanizačních procesů. V současné době se pojem r. vyskytuje jen výjimečně. Aktuálnější je (zejm. v pol. s-gii) jeho varianta „ruralizace“.

rurbanisation rurbanisation Rurbanisierung rururbanizzazione

Literatura: Galpin, Ch. J.: Rural Life. New York 1918; Pawelczyńska, A.Tomaszewska, W.: Urbanizacja kultury w Polsce. Warszawa 1972; Pióro, Z. ed.: Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej. Warszawa 1982.

Jiří Musil