Periferie

periferie – (z fr. periphérie, to z lat. peripheria, to z řec perifereia = oběh, okruh) – v urbanistickém významu, který bere v úvahu i s-gie, je to okraj velkoměsta nebo průmyslového města, charakteristický typickou zástavbou, nízkou hustotou obyv., značným podílem skladů a různých úložišť, popř. budov sloužících výrobě, i určitým podílem zemědělské i neobdělané půdy. P. tvoří přechod mezi městem a venkovem a můžeme ji chápat jako tu část rurbanizovaného území (viz rurbanizace), která má blíže k městu a jeho způsobu života a bývá také nejdříve městem pohlcena. Na p. existují enklávy tradičního venkovského osídlení, obklopené městskou zástavbou, vilové čtvrti, skupiny rodinných domků, zahrádkářské kolonie i rozptýlená zástavba. Část p. bývá jen občasně osídlena či navštěvována (zahrádkářské kolonie, sklady, opuštěné cihelny apod.), je pod nižší soc. kontrolou a přitahuje různé protispol. živly. Osídlení, bytový standard i životní způsob p. není jednotný, netvoří ucelený typ. V rozvojových zemích i v historii prům. zemí (v Československu např. ještě v 30. l.) se vytvářejí na p. rozsáhlé kolonie nouzového bydlení, často z odpadového materiálu a většinou bez zákl. komfortu (vodovodu, kanalizace), s nízkou hygienickou úrovní, obvykle postavené bez povolení. Tyto kolonie (v Africe nazývané bidonvilly, v Lat. Americe favely) jsou typické koncentrací nezaměstnaných a negramotných přistěhovalců z venkova, vyznačují se vysokou mírou porodnosti, kriminality, narkomanie, prostituce a alkoholismu a představují pro velká města rozvojových zemí složitý problém. S koncentrací asoc. a nepřizpůsobených živlů je možno se na p. setkat i v evrop. městech, problém však nedosahuje té závažnosti jako v zemích rozvojových. Dnes u velkých měst (i čes.) řada p. zanikla výstavbou sídlišť, velkých průmyslových podniků a rozsáhlých komunikačních sítí. Nová zástavba na okraji města má obvykle jiný charakter i rozměry, mění se i životní způsob obyv. a pojem p. se pomalu, ale jistě stává hist. pojmem.

periphery, outskirts banlieu, périphérie Peripherie, Vorstadt periferia

Jiří Linhart