Sirovátka Tomáš

Sirovátka Tomáš

v Brně

Sirovátka Tomáš 01.jpg

Vystudoval sociologii na filosofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita v Brně) (absolv. 1974, PhDr. 1976), načež působil jako podnikový sociolog Brněnských veletrhů a výstav (1975–87), vedoucí personálního a sociálního oddělení ČSAD Brno (1987–90) a analytik Úřadu práce Brno-město (1991). V roce 1991 nastoupil jako odborný asistent ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, kde získal hodnost kandidáta věd (CSc. 1993, disertace Nezaměstnanost v Brně) a habilitoval se (doc. 1997, habilitační práce Politika pracovního trhu). Na ekonomicko-správní fakultě působil do roku 1998, v letech 1993–94 jako proděkan, pak přešel na nově založenou fakultu sociálních studií MU, kde vedl katedru sociální politiky a sociální práce (1998–2000) a Institut pro sociální otázky (2000–05), v letech 2004–08 byl současně proděkanem fakulty. Od roku 2001 je zároveň vedoucím brněnské pobočky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. V roce 2003 byl jmenován profesorem. Od poloviny roku 2007 je rovněž členem sítě nezávislých expertů pro sociální začleňování Evropské komise (po Jiřím Večerníkovi), která zpracovává pravidelné zprávy o situaci různých ohrožených skupin a národních politikách uplatňovaných pro jejich řešení.

Sirovátkovým profesním zájmem je sociální politika, trh práce, nezaměstnanost a problematika sociálního vyloučení. Spolu s Petrem Marešem a postupně s dalšími spolupracovníky v Brně založil silný proud empirického výzkumu na pomezí sociologie a sociální politiky, který má týmový charakter a je dobře institucionálně zakotven. Využívá statistických šetření i vlastních cílených výzkumů k analýze vzniku problémových situací a postavení ohrožených kategorií v české tržní ekonomice. V návaznosti na světovou literaturu Sirovátka ve svých dílech osvětluje koncepty chudoby, marginalizace, nových sociálních rizik, sociálního vyloučení a sociálního začleňování. Charakterizuje trhem práce ohrožené kategorie, jejich genezi a načrtává možnosti sociální politiky pro řešení jejich problémů, strategie návratu na trh práce, zejména z pozice dlouhodobě nezaměstnaných. Jím vedený výzkum má především aplikovaný charaker, jeho teoretické pozadí představuje segmentace trhu práce, teorie modernizace a globalizace. Naposledy se též věnoval subjektivnímu vnímání blahobytu a životní spokojenosti v České republice.

Knihy: Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť (Masarykova univerzita, Brno 1994; spoluautor I. Řezníček); Politika pracovního trhu (Masarykova univerzita, Brno 1995); Marginalizace na pracovním trhu: Příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly (Masarykova univerzita, Brno 1997); Česká sociální politika na prahu 21. století: Efektivnost, selhávání, legitimita (Masarykova univerzita, Brno 2000); The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society (Barrister & Principal, Brno 2006; s kolektivem).

Studie: Nezaměstnanost a pracovní pobídky (Politická ekonomie 2003; spoluautor M. Žižlavský); Unemployment, Labour Marginalisation and Deprivation (Finance a úvěr 2005; spoluautor: P. Mareš); Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe (Journal of Comparative Policy Analysis 2006; spoluautor S. Saxonberg); Chudoba, deprivace, sociální vyloučení: nezaměstnaní a pracující chudí (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2006; spoluautor P. Mareš); Poverty, Social Exclusion and Social Policy in the Czech Republic (Social Policy and Administration 2006; spoluautor P. Mareš); Emergence of New Modes of Governance in Activation Policies: Czech Experience (International Journal of Sociology and Social Policy 2007; spoluautoři P. Horák a M. Horáková); Re-familisation of the Czech Family Policy and its Causes (International Review of Sociology 2007; spoluautor S. Saxonberg); Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začlenování (inkluze) (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2008; spoluautor P. Mareš); Neo-liberalism by Decay? The Evolution of the Czech Welfare State (Social Policy and Administration 2009; spoluautor S. Saxonberg); Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence on Mutual Links (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2008; spoluautor P. Mareš).

Příspěvky ve sbornících: Life Satisfaction and Happiness in the Czech Republic (B. Greve, ed.: Happiness and Social Policy in Europe. E. Elgar, Chelenham 2011; spoluautor S. Saxonberg).

Sborníky: Menšiny a marginalizované skupiny v České republice (FSS MU + Georgetown, Brno 2002); Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika (FSS MU, Brno 2003; spolueditor P. Mareš); Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin (FSS MU + Georgetown, Brno 2004); Sociální vyloučení a sociální politika (Masarykova univerzita + VÚPSV, Brno 2006); Rodina, zaměstnání a sociální politika (FSS MU, Boskovice 2006); Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti (FSS MU, Boskovice – Brno 2008; spolueditor O. Hora); Nejistoty na trhu práce (FSS MU, Brno 2009; spolueditoři J. Winkler a M. Žižlavský).

Jiří Ryba
Jiří Večerník


Tomáš Sirovátka je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.