Večerník Jiří

Večerník Jiří

v Jičíně

Večerník Jiří 01.jpg

Po maturitě na gymnáziu v Semilech vystudoval obor finance a úvěr na Vysoké škole ekonomické v Praze (Ing. 1963) a krátce pracoval jako analytik ve Státní bance československé, poté nastoupil vojenskou službu. Od roku 1965 byl interním aspirantem na Ústavu marxismu-leninismu pro vysoké školy UK, v letech 1966–67 studoval na Sorbonně v Paříži. Vědeckou hodnost CSc. obhájil na (přejmenovaném) Ústavu sociálně politických věd UK v roce 1969, poté přešel do Sociologického ústavu ČSAV. Byl členem Machoninova týmu pro výzkum sociální stratifikace a mobility, v němž se orientoval na analýzu diferenciace příjmů a životní úrovně obyvatelstva. V sociologii byl nicméně samoukem, výrazně jej však ovlivnil pařížský pobyt, obrat roku 1968 zhatil jeho širší záměry teoretické (které dokumentoval v četných recenzích a sporadicky i ve studiích) a nadále se věnoval především empirickým analýzám.

Po zrušení Sociologického ústavu ČSAV byl přijat do Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV (1970), postupně pracoval ve všech jeho odděleních. Jako odborník na sociální statistiku, který se současně příliš „nezkompromitoval“ v 60. letech, nemusel opustit vědecké struktury, jeho publikační možnosti byly nicméně omezené hlavně na empiricky založené studie v časopisech Demografie, Syntéza, Životné prostredie, Sociológia, Politická ekonomie a posléze i v Sociologickém časopise (viz Sociologický časopis / Czech Sociological Review). Jeho první samostatná monografie Problémy sociologie spotřeby (1971) mohla vyjít jen s doložkou, že práce má „diskusní charakter“, neboť neodpovídala marxistickým hlediskům. Spolu s Jiřím Linhartem a Františkem Charvátem publikoval v 70. letech empirické studie o sociální struktuře v Československu s uměřenými režimními úlitbami, jeho teoretická práce Třídy a vrstvy v buržoazní sociologii (spolupodepsaná F. Charvátem) je nesena snahou zprostředkovat západní teorie pod obvyklým pláštěm kritiky západních přístupů.

V roce 1990 patřil mezi klíčové obnovitele Sociologického ústavu AV ČR, v ústavu vedl tým a následně oddělení pro ekonomickou sociologii, zároveň stážoval na prestižních zahraničních pracovištích (Národní ústav demografických studií v Paříži, Centrum populačních studií v Lucemburku, Evropský univerzitní institut ve Florencii, Ústav humanitních studií a Ústav pokročilých studií ve Vídni). V roce 1996 se stal docentem Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1991–93 byl šéfredaktorem Sociologického časopisu, 2002–09 vedl Czech Sociological Review (viz Sociologický časopis / Czech Sociological Review). Od 80. let Večerník úzce spolupracoval s Petrem Matějů v oblasti výzkumu sociální stratifikace (aspekty ekonomické nerovnosti), v letech 1990–98 realizoval výzkumnou řadu Ekonomická očekávání a postoje, spolu s  P. Matějů vedl velký kolektiv projektu Sociální trendy, který připravil mimo jiné Zprávu o vývoji české společnosti (česky 1998, anglicky 1999) a založil Sociologický datový archiv. Od roku 1991 většinu studií i monografií publikoval v angličtině, v zahraničních a domácích ekonomických a sociologických časopisech. Hlavním tématem jeho výzkumu se staly otázky spojené s ekonomickou transformací (příjmové nerovnosti, problematika chudoby, absence střední třídy, ekonomické hodnoty ad.). Byť jeho přístup byl převážně empirický, vždy zahrnoval úsilí o postižení systémových změn na pomezí institucí, politik a hodnot, nejúplněji ve stati Transformační procesy v socioekonomické perspektivě (1997), jejíž teze rozpracovával i v dalších studiích.

Počátkem 90. let založil a vedl Nadaci pro výzkum sociální transformace START, která ve spolupráci s dalšími zeměmi Visegrádu a vídeňským Ústavem humanitních studií (IWM) publikovala řadu výzkumných studií věnujících se transformačním změnám a souvisejícím politikám. Zařadil se mezi nejznámější a nejcitovanější české sociology a ekonomy, jako jeden z mála českých sociologů se přitom trvale věnoval také otázce validity empirických dat a srovnávání a propojování dat z různých šetření do žánru „sociálních zpráv“ pokrývajících široké spektrum problémů spojených s ekonomickou transformací (příjmové nerovnosti, problematika chudoby, postavení střední třídy a důchodců, ekonomické hodnoty ad.). Knižně publikoval monografii Trhy a lidé (1996, v upravené verzi česky 1998). V návaznosti na tuto knihu a jím editovanou „zprávu o společnosti“ z roku 1998 publikoval knihu Česká společnost v prvním desetiletí 21. století (2009). V dalších studiích přechází k mezinárodním komparacím, zejména zemí středovýchodní Evropy.

Večerník dlouhodobě spolupracuje s řadou mezinárodních akademických institucí a také s OECD, ILO, Světovou bankou, WIDER, od roku 1999 je hodnotitelem výzkumných programů Evropské unie a v letech 2004–2007 byl národním expertem pro sociální začleňování Evropské komise. V roce 2002 obdržel hodnost rytíře Řádu akademických palem, udělovanou vládou Francouzské republiky. V domácím prostředí hojně publikuje v denním tisku a týdenících (Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Reflex).

Knihy: Problémy sociologie spotřeby (ÚFS ČSAV, Praha 1971); Mzdová a příjmová diferenciace: Analýza některých problémů (ÚFS ČSAV, Praha 1986); Třídy a vrstvy v buržoazní sociologii (Svoboda, Praha 1978; spoluautor F. Charvát); Sociálně třídní struktura Československa: Vývoj, data, srovnání (Horizont, Praha 1978; spoluautoři F. Charvát a J. Linhart); Markets and People: The Czech Reform Experience in a Comparative Perspective (Ashgate, Aldershot 1996; česky jako Občan a tržní ekonomika. NLN, Praha 1998); Privatizace, formování středních tříd a postoje populace (Sociologický ústav AV ČR, Praha 1997); Social Stratification and Income Distribution (Sociologický ústav AV ČR, Praha 1997); Distribution of Income in the Czech Republic in 1988–1996 (Sociologický ústav AV ČR, Praha 1999); Work and Job Values in CEE and EU Countries (Sociologický ústav AV ČR, Praha 2003); Structural Tensions in the Interface between the Labour Market and Social Policy in the Czech Republic (Sociologický ústav AV ČR, Praha 2004); The Czech Labour Market: Changing Suctures and Work Orientations (Sociologický ústav AV ČR, Praha 2007); Czech Society in the 2000s: A Report on Socio-Economic Policies and Structures (Academia, Praha 2009).

Studie: Problém materiálních potřeb v sociologii (Sociologický časopis 1969); K problému ekonomické funkce rodiny (Sociologický časopis 1970); Sociologické problémy vlastnických struktur v československé sociologii (Sociologický časopis 1970); Sociální struktura a mobilita: Některé teoretické a metodologické problémy (Sociologický časopis 1975; spoluautoři F. Charvát a J. Linhart); Dynamika příjmové diferenciace v Československu (Sociologický časopis 1976); Příjmy a spotřeba pražské populace (Sociologický časopis 1977); Sociální mobilita v socialistických a kapitalistických zemích (Sociologický časopis 1978; spoluautoři F. Charvát a J. Linhart); Rozvoj sociální mobility v socialistických zemích: Nová dokumentace a metodika zpracování empirických dat (Sociologický časopis 1983; spoluautor P. Matějů); Sociální faktory příjmové diferenciace (Sociologický časopis 1984); Sociologická analýza ekonomických procesů: Příklad pracovních sil (Sociologický časopis 1986); Rozdělovací procesy a životní úroveň (Sociologický časopis 1987); Mzdová a příjmová diferenciace v Československu: Některá systémová specifika (Sociologický časopis 1989); Sociální souvislosti přechodu k tržní ekonomice (Sociologický časopis 1990); Úvod do studia chudoby v Československu (Sociologický časopis 1991); Earnings Distribution in Czechoslovakia: Intertemporal Change and International Comparison (European Sociological Review 1991); Trh práce: problémy a perspektivy (Sociologický časopis 1992); Změny v příjmové nerovnosti v letech 1988–1992 (Sociologický časopis 1992); Utváření nové sociální regulace v České republice (Sociologický časopis 1993); Escaping from Socialist Paternalism: Social Policy Reform in the Czech Republic (Czech Sociological Review 1993); Staré a nové ekonomické nerovnosti: Případ českých zemí (Sociologický časopis 1995); Changing Earnings Distribution in the Czech Republic: Survey Evidence from 1988–1994 (Economics of Transition 1995); Economic and Political Man: Hardship and Attitudes the Czech Republic and Central Europe (Czech Sociological Review 1995); Incomes in Central Europe: Distributions, Patterns and Perceptions (Journal of European Social Policy 1997); Transformační procesy v socioekonomické perspektivě (Sociologický časopis 1997); The Middle Classes in the Czech Reforms (Communist and Post-Communist Studies 1999); Sociální zprávy v České republice po roce 1989 (Sociologický časopis 2001); From Needs to the Market: The Changing Inequality of Household Income in the Czech Transition (European Societies 2001); Výzkum společenské transformace a česká sociologie (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2002); Skating on Thin Ice: A Comparison of Work Values and Job Satisfaction in CEE and EU Countries (International Journal for Comparative Sociology 2004); Who is Poor in the Czech Republic? (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2004); Proměny a problémy české sociální politiky (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2005); Work Values and Job Attitudes in the Czech Republic between 1997 and 2005 (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 2006); Social Policy in the Czech Republic (East European Politics & Societies 2008); Střední vrstvy v české společnosti a výzkumu: mizející nebo zapomenuté? (Lidé města 2010).

Příspěvky ve sbornících: Problémy příjmu a životní úrovně v sociální diferenciaci (P. Machonin a kol.: Československá společnost. Epocha, Bratislava 1969).

Sborníky: Zpráva o vývoji české společnosti 1989–1998 (Academia, Praha 1998; anglicky 1999; spolueditor P. Matějů); Proč tak těžko? (ISEA, Praha 2003; spolueditoři P. Matějů a O. Schneider); Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie (Sociologický ústav AV ČR, Praha 2006; spolueditor Z. R. Nešpor); Individuals and Households in the Czech Republic and CEE Countries (Sociologický ústav AV ČR, Praha 2010).

Překlady: S. Nowak: Metodologie sociologických výzkumů (Svoboda, Praha 1975); L. A. Gordon – E. V. Klopov: Člověk po práci: Sociální problémy životního způsobu a mimopracovního času (Svoboda, Praha 1976; spolupřekladatelka J. Oborská); Buržoazní sociologie a současnost (Svoboda, Praha 1981; spolupřekladatelka J. Šanderová).

Literatura: Sociologický časopis/Czech Sociological Review 42, 2006, 3: 599–604 (medailony Ivo Možný, Stein Ringen, Tim Smeeding – Lee Raiwater); O. Nešporová – Z. R. Nešpor: Jiří Večerník sedmdesátníkem (Sociologický časopis/Czech Sociological Review 47, 2011, 2: 387–390).

Zdeněk R. Nešpor


Jiří Večerník se podílel na některých heslech této encyklopedie.
Jiří Večerník je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.