Složitost práce

složitost práce – termín vztahující se k obsahu práce, vyjadřující specifikaci pracovních činností a diferenciaci jako výsledek rozvíjející se dělby práce. S.p. je vyjádřena početností a náročností pracovních úkonů, což přímo souvisí s požadavky na kvalifikaci. Složitější práce vyžaduje větší profesní přípravu. Při hodnocení práce je obvykle na jednom pólu škály kvalifikovaná, složitá práce a na opačném pólu práce nekvalifikovaná, jednoduchá. Škála je široká a má řadu mezistupňů. Vztahuje se většinou k pracovnímu místu, které reprezentuje určitý souhrn pracovních úkonů, resp. k příslušné kategorii povolání. V social. ekonomice byla používaná jako podklad pro mzdovou diferenciaci. Vyjádření složitosti duševní práce působí metodol. obtíže, proto se její kategorizace opírají o další kritéria, zejm. o požadované vzdělání a organizační náročnost. Souvislost s.p. s výkonem a produktivitou práce je ještě složitější, závisí mj. na způsobu měření všech těchto ukazatelů. S rozvojem techniky a technologií dochází k celkovému zvyšování s.p. a posunům v chápání kvalifikovanosti pro určitou činnost. Zároveň ovšem někdy dochází k dekvalifikaci práce, tzn. k redukci složitějších pracovních úkonů. Ukazatel s.p. má původ v ekonomii, ale s.p. bývá předmětem výzkumů sociologie práce.

work complexity complexité du travail Komplizirtheit der Arbeit complessità del lavoro

Jitka Havlová