Sociální a společenské

sociální a společenské – (oboje překlad z lat. socialis = společenský, spojenecký, družný) – pojmová dichotomizace objevující se zejm. ve slovanských jazycích, zvl. v češtině, ale významově neustáleně. Termíny s.a s. jsou používány často jako synonyma. Oba termíny označují jevy vyskytující se ve společnosti, které jsou vázány na interakci mezi lidmi, jejich společnou činnost, na procesy sdružování a z toho vyplývající způsob života a formy organizace. Přirozenou cestou došlo k tomuto významovému rozštěpení: „společenské“ je substantivum obsahově velmi široké, zahrnující sféru ekon., polit., duchovní i „sociální“ v užším, specifičtějším smyslu. „Sociální“ vystupuje např. v protikladu k „ekonomickému“ nebo jako označení oblasti, kde dominují problémy vztahu společnosti k individuu, k jeho potřebám a problémům. Toto významové dělení souvisí s použitím slov „společenské“ a „sociální“ jako skutečných adjektiv: hovoří se o „sociální“ politice (nikoli o „společenské“ politice), o „sociální“ síti (nikoli o „společenské“ síti), „sociální“ demokracii („společenská“ demokracie má jinou obsahovou náplň), existuje „sociální“ inženýrství (ne „společenské“ inženýrství) apod. V čes. s-gii 60. a 70. l. vznikaly podobně jako v sov. s-gii pokusy přesněji specifikovat dichotomii s.a s. na modelu soc. sféry širší a užší či prvního a druhého druhu apod. (viz M. N. Rutkevič, F. Zich a další). Vedle dichotomie s.a s. se v češtině vyskytuje ještě termín societální, převzatý z anglosaského jazykového prostředí, jehož specif. smysl je zakotven v některých odborných s-gických dílech, který má ale blízko ke zmíněnému chápání „společenského“ na rozdíl od sociálního.

gesellschftlich und sozial

Literatura: Rutkevič, M. N.: V poňatii sociaľnoj struktury. Sociologičeskije issledovanija, 1978, č. 4; Stupka, V.: Významy slov společenský a sociální důležité pro makrosociologii. Sociologický časopis, 1989, č. 5.; Zich, F.: Sociální procesy. Praha 1986.

František Zich