Zich František

Zich František

v České Olešné (dnes součást Strmilova; okr. Jindřichův Hradec)

Zich František 01.jpg

V roce 1960 absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze, kandidátem věd (CSc.) se stal v roce 1967 na Vysoké škole politické ÚV KSČ v Praze, kde nadále působil na katedře sociologie a po jejím zrušení (1970) na katedře vědeckého komunismu. V letech 1981–89 byl vedoucím katedry marxisticko-leninské sociologie a od 1983 prorektorem tamtéž. V roce 1976 se habilitoval, roku 1984 byl jmenován profesorem a roku 1986 doktorem věd (DrSc., na základě práce Předmět a funkce marxisticko-leninské sociologie v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti). V letech 1973–90 byl členem redakční rady Sociologického časopisu (viz Sociologický časopis / Czech Sociological Review), 1970–86 členem výboru a 1988–89 předsedou Československé sociologické společnosti při ČSAV. V letech 1990–93 pracoval v Sociálně-ekonomickém ústavu ČSAV, 1993–2003 v pobočce Sociologického ústavu AV ČR v Ústí nad Labem jako vedoucí vědecký pracovník. Od roku 2003 přednáší na Vysoké škole finanční a správní v Praze a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 1953–89 členem KSČ, od roku 1992 KSČM; spolupracoval na analýzách Klubu společenských věd (dříve Klub levicových sociologů a psychologů a Klub sociologů a psychologů), který je součástí intelektuálního zázemí KSČM.

Zich získal profesionální sociologické školení v 60. letech, ale významněji se uplatnil až během tzv. normalizace, kdy zaznamenal setrvalý kariérní vzestup. V té době se Zich zajímal o praktické uplatnění marxisticko-leninské sociologie v souladu se stranickou politikou. V těchto souvislostech se věnoval metodologickému rámci sociologického výzkumu (vč. boje proti údajnému empirismu 60. let) a rozvoji marxisticko-leninské teorie sociálních procesů a sociální změny. V 70. a 80. letech také vedl empirické výzkumy k sociologii dělnictva, životnímu stylu a politické aktivitě či politickému uvědomění. Zejména v 80. letech patřil Zich ke klíčovým autorům, kteří vytvářeli diskurs „normalizované“ sociologie, typický řídkým citováním západní sociologie a ostatně jakýchkoli jiných pramenů nebo výsledků empirických výzkumů, a z dnešního hlediska prázdnými a odtažitými pojmoslovnými a normativními úvahami (např. Co víte o současné sociologii, 1979; Sociální procesy, 1986; do značné míry i jinak věcný Sociologický výzkum, 1976). Nutno říci, že si zároveň udržel kompetenci v provádění empirických výzkumů, kterou uplatnil po roce 1990, kdy byla Vysoká škola stranická zrušena a Zich se přeorientoval na regionální výzkumy v pohraničí České republiky. Vedl řadu projektů týkajících se zejména národních identit, biografického sebepojetí obyvatel, přeshraniční spolupráce a regionálního rozvoje.

Knihy: Sociologický výzkum (Svoboda, Praha 1976); Co s volným časem (Pressfoto, Praha 1978); Sociální procesy: Metodologické otázky zkoumání dialektiky společenského vývoje (Svoboda, Praha 1986); Kdo žije v pohraničí: Česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace (Sociologický ústav AV ČR, Ústí nad Labem 1996; spoluautoři V. Houžvička, M. Jeřábek a Q. Kastner); Reflexe sudetoněmecké otázky a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu (Sociologický ústav AV ČR, Ústí nad Labem 1997; spoluautoři V. Houžvička a M. Jeřábek); Úvod do sociologie (Vysoká škola finanční a správní, Praha 2004); Úvod do sociologického výzkumu (Vysoká škola finanční a správní, Praha 2004).

Studie: Poznámky ke zkoumání postojů v sociologických výzkumech (Sociologický časopis 1971); Ještě ke kritice empirismu v československé sociologii (Sociologický časopis 1972); Lesní dělníci, jejich životní způsob a místo v rámci dělnické třídy (Sociologický časopis 1973); Sociální jev jako předmět sociologických výzkumů (Sociologický časopis 1974); Vztah teorie a empirie v sociologickém výzkumu, Měření vlastností objektů v sociologickém výzkumu (Sociologický časopis 1975); K problematice charakteru sociologických dat v sociologickém výzkumu (Sociologický časopis 1977); Teoreticko-metodologické otázky řízení komplexních sociálních procesů (Sociologický časopis 1979); Poznámky k určení úlohy a místa politické aktivity v životním způsobu (Sociologický časopis 1980); K problematice vztahu marxistické sociologie a společenské praxe, Naše současná etapa vývoje sociologického poznání (Sociologický časopis 1981); Rozvoj sociálně politické aktivity dělníků v etapě budování rozvinuté socialistické společnosti (Sociologický časopis 1983); K metodologickým otázkám analýzy sociálních procesů, Společenský vývoj a pojetí zákona, K otázce klasifikace společenských zákonů (Sociologický časopis 1984); Poznámky k procesu formování předmětu marxisticko-leninské sociologie (Sociologický časopis 1985); Osvojování sociologických zákonů společenského vývoje v praktické činnosti lidí, Hlavní rysy stavu společenského vědomí naší společnosti (Sociologický časopis 1986); Počátek historických změn naší doby (Sociologický časopis 1987); Ještě k pojmu „běžné vědomí“ (Sociologický časopis 1988); Některé aspekty národní identity a současných integračních procesů (Sociológia 1999).

Příspěvky ve sbornících: Socialistický životní způsob a mládež (A. Fazik, ed.: Mládež ve společnosti. Svoboda, Praha 1977).

Sborníky: Co víte o současné sociologii (Horizont, Praha 1979); Pracovní kolektiv a socialistická společnost (Svoboda, Praha 1983); Biographies in the Borderland (Sociologický ústav AV ČR, Praha 2002); Regionální identita obyvatel v pohraničí (Sociologický ústav AV ČR, Praha 2003); Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky I.-II. (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2005–08); Sociální potenciál průmyslových regionů a možnosti jeho zjišťování (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2008); Sociální potenciál starého průmyslového regionu (poznatky z výzkumu) (Professional Publishing, Praha 2009); Sociální potenciál v sociologické reflexi: Sociální potenciál starého průmyslového regionu - případ Mostecka (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2010); Sociální potenciál – důvěra a odpovědnost: Poznatky z výzkumu starého průmyslového regionu (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2010).

Michael Voříšek


František Zich se podílel na některých heslech této encyklopedie.
František Zich je autorem některých publikacíKnižní bibliografii české sociologie.