Sociologie dialektická

sociologie dialektická – souhrnné označení pro velmi diferencované koncepce, které pokládají dialektiku marxovsko-hegelovskou v klasické nebo modernizované verzi za efektivní obecnou metodu moderní s-gie. S.d. je obvykle, nikoliv však nutně, spojena s nějakou verzí sociologie radikální, sociologie kritické, sociologie reflexivní apod. V zásadě lze typologicky vydělit 4 formy s.d. 1. Frankfurtská škola je již svou vazbou na kriticky interpretovaného Hegela, Marxe, G. S. Lukácse atd. bytostně dialektická. Adornův spis Negative Dialektik (1966) je v tomto směru prací zákl. významu, podobně jako předchozí stati M. Horkheimerovy, zejm. práce Kritik der instrumentalen Vernunft, v níž Horkheimer dialektiku nepokládá za metodu empir. nebo logických studií, ale za postoj teoretika, který spočívá ve specif. formě účasti na změně světa. 2. Dialektický hyperempirismus nebo empir.-realistická dialektika Georgese Gurvitche odmítá Hegela, protože podle názoru Gurvitche absolutizuje třetí stupeň dialektické tridády (teze-antiteze-syntéza) a tím de facto umrtvuje soc. svět. Gurvitch odmítá statické pojetí soc. struktur a snaží se vyjádřit jejich vzájemnou závislost ve svém pojmu totálního soc. fenoménu. Ovlivnil dialektické uvažování Sartrovo i Goldmannovo, které spolu s pracemi neomarxisty E. Balibara aj. představuje další význ. fr. příspěvek k dialektickému myšlení v s-gii a filozofii. 3. Dialektické tendence v am. s-gii 60.–80. l. se značně emancipovaly od vlivů frankfurtské školy a akcentují význam dialektiky nikoliv z hlediska její osvobodivé soc. funkce, ale spíše z hlediska možností, jež poskytuje pro vypracování alternativní metodologie vůči převládající metodologii empir. výzkumu a abstraktnímu teoretizování. R. Fridrich a G. Ritzer mají dokonce za to, že dialektika by se mohla stát vhodným nástrojem integrace diferencovaných a roztříštěných paradigmat soudobé s-gie. 4. Existuje i vulgární s.d., reprezentovaná stranickými ideology, zejm. fr. kom. strany, kteří se omezovali na nekritické komentáře k Leninovi a na arogantní kritiku všeho, co se jim jevilo jako nedostatečně dialektické (viz např. sborník Sur la dialectique, 1977, kde zejm. stať Guy Besse je typická).

dialectical sociology sociologie dialectique dialektische Soziologie sociologia dialettica

Miloslav Petrusek