Sororát

sororát – (z lat. soror = sestra) – příbuzenské pravidlo, které přikazuje vdovci oženit se se sestrou zemřelé ženy. S. je charakteristický pro obdobné společnosti jako levirát: vyskytuje se především u pasteveckých národů Afriky a Blízkého Východu. V tradičním čínském systému příbuzenských vztahů platil s. zároveň se sňatkem jednoho muže s několika sestrami. S. patří spolu s levirátem k tzv. preferenčním sňatkům (viz příbuzenství nepokrevní). S. se většinou vztahuje na mladší sestru zemřelé ženy a u pasteveckých národů je pravidlem velice praktickým, protože si muž může vybrat novou ženu v rámci migrující skupiny, což je skupina několika rodin, která se pohybuje společně se svými stády (viz též endogamie).

sororate sororat Sororat sororato

Literatura: viz levirát.

Zdeněk Justoň