Společnost výkonová

společnost výkonová – typ industriální společnosti, ve které je soc. jednání charakterizováno výkonovou motivací, resp. tím, že soc. status jedinců i skupin je určen zejm. jejich výkonem (T. Parsons). Pojem s.v. poprvé použil A. W. Etzioni při analýze vývoje am. společnosti po 2. svět. válce. Princip výkonu má podle koncepce s.v. rozhodující vliv na všeobecnou tendenci zajištění rovnosti šancí pro všechny. Výkonová orientace bývá též charakterizována jako tendence posuzovat všechny činnosti z hlediska „úspěchu či neúspěchu“. Výkon je pojímán jako „strategie řešení problémů“. Moderní společnost s narůstající diferenciací, složitostí vztahů a úkolů k řešení si podle této koncepce vynucuje stále vyšší výkony. Prosazují se takoví jedinci, kteří jsou schopni je uskutečňovat. Přechod od občanské společnostis.v. se tak odehrává jako přechod od rozvíjení a prosazování individ. zájmů (selfinteress) k plnění požadavků soc. systému vynucujících si nové „výkonové strategie“. O s.v. uvažuje především teorie strukturálního funkcionalismu. Předpokládá, že princip výkonu je včleněn do normativního vzorce moderní společnosti a že se jím (jeho rozsahem a kvalitou) poměřují materiální a soc. šance individuí, že toto kritérium postupně zatlačuje dřívější kritéria, jako je soc. původ, stav apod. Princip výkonu není omezován představou soc. spravedlnosti, tedy snahou po odbourání neoprávněných výhod některých soc. vrstev a bariér mezi nimi. Zaměření na výkon je spojeno s očekáváním optimálního vyčerpání veškerého spol. potenciálu. S.v. charakterizují změny v komunikačních, věd. a energetických technologiích. Předpokládá se kontinuální narůstání výkonu výrobních technologií a s ním spojené proměny hodnotových systémů moderního kapitalismu. Primárním polit. úkolem tzv. postmoderní společnosti je řešit konflikt mezi technol. ovládáním a možností nenechat se technologiemi zcela ovládat.

meritocratic society société performante, productive Leistungsgesellschaft società meritocratica

Literatura: Etzioni, A.: The Active Society. New York 1968; Parsons, T.Schils, E. A.: Toward A General Theory of Action. Harward 1951; Parsons, T.: The Social System. Glencoe, Ill. 1951.

Ivan Mucha