Stárnutí demografické

stárnutí demografické – zvětšování podílu starých osob v populaci. Je důsledkem demografické revoluce a je způsobeno především poklesem úrovně porodnosti, i když zde působí i zlepšování úmrtnostních poměrů a prodlužování naděje dožití. Po ukončení demogr. revoluce proces s.d. většinou stále pokračuje. S.d. se měří indexem stáří, což je poměr postreprodukční a dětské složky obyv. Velmi vážné jsou soc. a ekon. důsledky s.d., neboť se zvyšuje podíl ekon. neproduktivních osob v postaktivním věku. Vzrůstají nároky na důchodové zabezpečení, na zdravotní i jiné služby orientované na lidi staršího věku, na vytváření příležitostí jejich spol. a kult. vyžití. V řadě evrop. zemí, včetně čes. zemí, začal proces s.d. již začátkem 20. st. a s malými přestávkami se stále zintenzívňuje. Na Slovensku je tempo s.d. dosud pomalejší. Opačným procesem, způsobeným především zvýšením úrovně porodnosti, je tzv. demografické mládnutí, jehož důsledkem je juvenilizace společnosti a pochopitelně zvýšení nároků na péči o matku a dítě, na vzdělávací a výchovné instituce, na začleňování mladých lidí do pracovního procesu (příp. pod hrozbou nezaměstnanosti) apod. Na rozdíl od s.d., které je dnes ve vyspělých zemích obecným procesem, s nímž je třeba počítat na všech úrovních prognostiky a plánování, je demogr. mládnutí většinou jen lokálním problémem.

demographic ageing vieillissement démographique demographisches Altern invecchiamento demografico

Literatura: Pirožkov, S. I.: Děmografičeskije processy i vozrostnaja struktura naselenija. Moskva 1976.

Zdeněk Pavlík