Stát obchodní uzavřený

stát obchodní uzavřený – překlad něm. spisu Der geschlossene Handelsstaat od J. G. Fichta z r. 1800, v němž je rozvinuta teorie plánovitého spol. řádu se social. rysy, který zajišťuje jednotlivcům právo na životní potřeby i právo na práci ve zvolené oblasti. V protikladu k novověkým teoriím vlastnictví definuje Fichte vlastnictví nikoli jako právo na věci, nýbrž jako „výlučné právo na jednání“. Občané s.o.u. nevlastní výrobní prostředky, mají je pouze v držbě (Besitz). S.o.u. vytváří jedinci záruky na existenční prostředky i na vykonávání práce tím, že reguluje dělbu práce, z čehož vyplývají pro jedince tyto požadavky: 1. zdržet se zásahu do oblasti působnosti druhých; 2. odnímat výsledky práce druhých jako odplatu za vlastní práci; 3. řádně vykonávat svou práci a její výtěžky dát k dispozici druhým. Tyto požadavky jsou splnitelné pouze za předpokladu plánování. Plán rozhoduje především o tom, které požadavky na životní potřeby jsou oprávněné a které oblasti hosp. činnosti jsou přípustné a v jakém rozsahu. Zákl. pravidlem je zásada, že postradatelné je všude druhotné vůči nepostradatelnému či obtížně postradatelnému. Nejnutnější jsou výrobky zemědělství. Teprve dostatek těchto výrobků určuje míru, v jaké se občané budou moci zabývat dalšími odvětvími spol. činnosti, tedy řemeslem, obchodem a státní administrativou. Činnost obchodníků stojí v nutném poměru k celkové produkci společnosti, jejímu územnímu členění a její vnitřní diferenciaci. Rozsah činností ve státní službě odpovídá veř. úkolům vyplývajícím z řízení společnosti. Přebytek pracovní síly povede podle Fichteho ke snížení pracovního zatížení a k rozšíření volného času. Plán není realizován přímými předpisy, které by stanovily množství výrobků, nýbrž regulací počtu pracovníků v jednotlivých odvětvích. Množství pracovníků, kteří jsou připuštěni k práci v určitém odvětví, závisí na žádoucím množství výrobků. Nehlásí-li se dostatek zájemců, jsou nabídnuty prémie. Obchodníci prodávají za ceny, které jsou stanoveny na základě dodavatelských a odběratelských smluv mezi odvětvími. Odměna má být úměrná vynaložené práci. Zákl. rysy systému jsou malovýroba, popření soukromého vlastnictví výrobních prostředků a plánování. Název s.o.u. vyplývá z požadavku, aby se tento „rozumový stát“ „uzavřel“ vůči obchodu se zahraničím.

closed commercial state État commercial fermé geschlossener Handelsstaat Stato commerciale chiuso

Literatura: Hirsch, H.: Fichtes Beitrag zur Theorie der Planwirtschaft und dessen Verhältnis zu seiner praktischen Philosophie. In: Der transzendentale Gedanke. Die gegenwärtige Darstellung der Philosophie Fichtes. Hamburg 1981.

Milan Sobotka