Symboláty

symboláty – pojem, který do kult. antropologie zavedl L. A. White a označil jím věci a události závislé na schopnosti lidí symbolizovat. Jde mezi jiným o ideje, názory, schopnosti, city, činnosti, vzory chování, zvyky, zákony, instituce, umění, jazyk, nástroje, ornamenty, fetiše a kouzla, náb. představy. S. mohou být analyzovány z různého úhlu. Jestliže se k nim přistupuje z hlediska jejich vzniku v procesu symbolizace, jde o problém psychologie a je možné s. analyzovat v kategoriích chování. Ale lze na ně pohlížet také jako na určitou vztahovou strukturu, která svou povahou jednotlivce přesahuje a stojí proti němu jako samostatná, v ontologickém slova smyslu nezávislá entita. Tato entita se nazývá kulturou a věda o ní kulturologií. Vztah první a druhé roviny je analogický vztahu mezi „langue“ a „parole“, tj. jazykem a řečí.

symbolates symbolats Symbolat simbolati

Literatura: Montagu, M. F. A.: Culture and the Evolutions of Man. New York 1962; White, L. A.: The Concept of Cultural Systems. A Key to Understanding Tribes and Nations. New York 1975.

Jiří Linhart