Syndrom konzervativní

syndrom konzervativní – (z řec. syndromé = sběh; z lat. conservare = uchovávat, ušetřit) – termín zaváděný sov. s-gií 2. poloviny 80. l. pro označení svérázné odrůdy konzervatismu s negativním vztahem k perestrojce, který má však hlubší kořeny a pravděpodobně nezmizel se zánikem perestrojky a SSSR. K.s. odráží spíše rus. kult. tradici, propojuje dva zdánlivě neslučitelné koncepty: klasický technokratismus a tradicionalismus slavjanofilského ražení (N. J. Danilevskij) přesvědčeného o specifičnosti a výjimečnosti Ruska, jeho organickém hist. vývoji a víře v autority nepodléhající rozumové kritice. V k.s. je víra v propočitatelnost lidského jednání, manipulovatelnost soc. světa, samospasitelnost řízení atd. Je důsledkem představy, že svět se vyvíjí nezávisle na lidské aktivitě, zákony jeho rozvoje mají „přírodovědný“ charakter a jsou poznávány vědou. Autorita, která je založena na vědě, je proto nutně neomylná a samovolně realizuje spol. pokrok. Nedostatky jsou dány především tím, že věd. poznání je dosud ohraničeno, nepodchycuje některé složky lidského chování (sny, city, aspirace, soukromý život), a neúplností org. a plánovacích mechanismů. Technokratismus tak legitimuje autoritu, která je tradicionalismem vydávána za posvátnou, nepodléhající pochybnostem a vybavenou atributem neměnnosti. Autorita sama pak sakralizuje vědu tím, že ji činí účastnou na řízení, že ji činí nedotknutelnou a vybavuje ji soc. privilegii. K.s. operoval v 80. l. jako se samozřejmostmi s 3 nepotvrzenými hypotézami: 1. o identitě celospol. a zvl. zájmů; 2. o nepřetržitém růstu blahobytu a zlepšování životních podmínek lidu; 3. o neomylnosti vyšších složek řízení. To, co spojuje technokratismus se sakrálně-organicistickou vizí vlastní slavjanofilství, je nevíra v tvořivou roli mas, které jsou objektem oblažujícího působení vyšších složek řízení a jejichž aktivita se redukuje na projevy disciplinovaného entuziasmu. Polit. aktivita a značná část veř. i hosp. života degeneruje v s.k.rituály, jejichž smyslem je zaručit nedotknutelnost autority. S.k. nelze chápat jinak než jako nedemokr. postojový komplex založený na svérázném typu předsudků podporovaných metodami direktivního řízení společnosti, nicméně vytváří fungující kulturní vzor.

conservative syndrome syndrome du conservatisme konservatives Syndrom sindrome conservatrice

Literatura: Ionin, L. G.: Konzervativní syndrom. Společenské vědy v SSSR, 4, 1988.

Jiří Linhart