Systém sociokulturní

systém sociokulturní – specif. typ kultury vázaný na relativně autonomní, vnitřně integrovanou, hist. vzniklou rasovou, etnickou nebo soc. skupinu lidí. Dějiny lidstva je z tohoto hlediska možné studovat jako proces vzniku, fungování, vývoje a interakce různých s.s. v čase a prostoru. Kategorie s.s. fixuje dvojdimenzionálnost lidské nebiol. existence a zároveň vzájemnou svázanost obou dimenzí: sociální a kulturní. S.s. je možné zkoumat z různých perspektiv. V centru zájmu s-gie stojí soc. vztahy nejrůznějšího druhu, vývoj a fungování institucí apod., ohnisko kulturologického výzkumu tvoří studium systémů artefaktů, sociokult. regulativů apod. (viz sociologie, antropologie kulturní, kulturologie). V kategorii s.s. je obsažen požadavek komplementárnosti s-gického, antropol. a kulturologického přístupu. Zákl. gnoseologickou funkcí této kategorie je vytvořit dostatečně široký referenční rámec, který by umožnil systematický výklad společnosti a kultury jako dvou různých stránek téže skutečnosti.

sociocultural system systèmes socioculturels soziokulturelles System sistema socioculturale

Václav Soukup