Témata kulturní

témata kulturní – pojem zavedený M. E. Oplerem k označení dominantních kulturních prvků, ústředních kult. norem, idejí a hodnot, které jsou spjaty s lidskými potřebami i soc. strukturou, určují normální a typické formy způsobu života a zasluhují tedy přednostní pozornost. Oplerova koncepce t.k. je pokusem o přehodnocení monistické koncepce kulturních vzorů R. F. Benedictové, která předpokládala, že v každém kult. systému existuje jeden dominantní zákl. vzor (všeovládající organizační princip nebo cíl), který všechny ostatní integruje a dává dané kultuře její jedinečný a osobitý charakter. Podle Oplera nic takového neexistuje, vyskytují se soubory různých, vzájemně spjatých soc. a kult. regulativů, tedy t.k., která kontrolují, stimulují a regulují chování jednotlivců uvnitř společnosti a zabezpečují celistvost a dynamickou rovnováhu kult. systému. Počet t.k. v daném kult. systému je ovšem omezený. Zároveň platí, že všechna t.k. mohou mít svá „kontratémata“, která přispívají k zachování rovnováhy kult. systému a chrání jej před jednostranností, jež by mohla být způsobena převahou jediného t.k. Podle Oplera je proto nezbytné studovat každou kulturu jako organizovaný celek, integrovaný systém t.k. a jejich potenciálních kontratémat, která ve vzájemné interakci zajišťují její fungování, udávají směr jejího vývoje a vtiskují jí jedinečný charakter. Při analýze t.k. je třeba věnovat pozornost tomu, jak často se vyskytují v chování a vnímání členů zkoumané společnosti, jaký je rozsah jejich působnosti a kolik oblastí dané kultury ovlivňují. Pouze systémová analýza t.k. jako celku umožňuje popsat a interpretovat zkoumanou kulturu.

cultural themes thèmes culturels Kulturthemen temi culturali

Literatura: Opler, M. E.: Themes as Dynamic Forces in Culture. American Journal of Sociology, 1945; Opler, M. E.: The Context of Themes. American Anthropologist, 51, 1945.

Václav Soukup