Tabulky statistické

tabulky statistické – publikace, které obsahují konkrétní numerické hodnoty důležitých funkcí a důležité konstanty potřebné pro statistickou analýzu dat. Konkrétně lze v t.s. najít: a) distribuční funkce a kvantily (případně i hustoty) náhodných veličin používaných při statistické inferenci i při vyhlazování empir. rozložení četností (též pro testy dobré shody), standardní normální rozložení, t-rozložení, chí-kvadrát rozložení, F-rozložení, beta rozložení, gama rozložení, binomické rozložení, Poissonovo rozložení atd.; b) kritické hodnoty statistických testů a intervalů spolehlivosti (parametrických, neparametrických i simultánních); c) tabulky náhodných čísel pro realizaci náhodných výběrů a randomizaci objektů ve statist. experimentu; d) koeficienty a hodnoty ortogonálních polynomů a dalších důležitých funkcí; e) numerické pomůcky (interpolační koeficienty a koeficienty pro numerickou integraci, pomocné hodnoty elementárních funkcí, statist. transformační funkce – odmocniny, mocniny, logity atd.); f) podklady pro statist. experiment (uspořádání lat. a řeckolat. čtverců a jiných typů experimentů); g) podklady pro statist. závěry ve spec. situacích (např. kontrola jakosti a spolehlivosti atd.). Spec. statist. rozložení a analytické podklady jsou publikovány ve zvl. tabulkových kompletech. Zákl. pracovní tabulky jsou běžně uváděny v přílohách statist. monografií. Ve statist. programech se hodnoty potřebné pro inferenční závěry počítají přímo numerickými metodami.

statistical tables tableaux statistiques statistische Tabellen tavole statistiche

Literatura: Bolšev, L. N.Smirnov, N. V.: Tablicy matěmatičeskoj statistiky. Moskva 1983; Fisher, R. A.Yates, F.: Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research. London 1963; Janko, J.: Statistické tabulky. Praha 1958; Kelley, T. L.: The Kelley Statistical Tables. Cambridge, Mass. 1948; Likeš, J.Laga, J.: Základní statistické tabulky. Praha 1978; Miller, R. G. jr.: Simultaneous Statistical Inference (Appendics). New York 1966; Natrella, M. G.: Experimental Statistics. Washington 1963; Owen, D. B.: Handbook of Statistical Tables. Reading, Mass. 1962; Pearson, E. S.Hartley, H.: Biometrika Tables for Statistitians. Cambridge, Mass. 1956; Řehák, J.Řeháková, B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. (Statistické tabulky). Praha 1986; Šor, J. B.Kuzmin, F. J.: Tablicy dlja analiza i kontrolja naděžnosti. Moskva 1968.

Jan Řehák