Trend obalový

trend obalový – agregovaný trend sjednocující dílčí trendy jevů o shodné funkci. S pomocí t.o. lze vyjádřit směr řady na sebe navazujících trendů. Využívá se zvl. v prognózách tech. a technologického rozvoje, v soc. prognostice má jen omezené možnosti využití. Konstrukce t.o. vychází z představy, že jednotlivé objevy prožívají vrchol svého rozvoje v nestejnou dobu a maximum jejich rozkvětu bývá následováno úpadkem vyvolaným objevem s podobnou funkcí. Např. v období max. rozmachu parního stroje se objevil elektromotor a benzínový výbušný motor – po krátkém období stagnace nastal rychlý úpadek parního stroje, jehož funkce převzaly jiné typy pohonných jednotek. Chceme-li vyjádřit vývoj substituce lidské a zvířecí motorické síly stroji, můžeme zkonstruovat jednotící obalovou křivku pracující s těmi body dílčích trendů, v nichž je daná technologie nejúčinnější. Konstrukce obalové křivky má 3 fáze: 1. sestavení údajů popisujících trend a jejich vyrovnání a extrapolace matem. prostředky; 2. sladění analytických aproximací pomocí jednoho typu funkce; 3. nalezení rovnice obalové křivky a její extrapolace, pokud je to účelné. Při konstrukci obalové křivky se berou v úvahu jen hodnoty, v nichž je daná technologie nejúčinnější. Aproximace má většinou charakter logistické křivky. Její konstrukce má především heuristický význam.

trend d'emballage Wickeltrend trend aggregativo

Literatura: Kozák, J.Seger, J.: Jednoduché statistické postupy v prognostice. Praha 1975; viz též prognostika.

Jiří Linhart