Výzkum demografický

výzkum demografický – v širším smyslu každý teor. i empir. výzkum zaměřený na zjišťování početnosti, složení a rozmístění obyv., na demogr. reprodukci a otázky s ní spojené. Poskytuje především podklady pro demografickou analýzu, populační projekce a zjišťování zákonitostí populačního vývoje. Vychází z demografické statistiky i samostatných, jednorázových šetření. V užším slova smyslu se pojem v.d. váže jen k šetřením demoskopického charakteru, realizovaným mimo systém demogr. statistiky. Zatímco v.d. se může týkat jakékoliv demogr. problematiky, tzv. populační výzkum bývá chápán jako účelově orientovaný výzkumy populačního klimatu a faktorů ovlivňujících natalitu a slouží ke koncipování a zpřesňování natalitní politiky. Úzce souvisí, resp. se překrývá, s výzkumem rodiny. Za první význ. populační výzkumy v předválečném Československu lze pokládat výzkumy O. Machotky a zejm. A. Boháče, v poválečném Československu Výzkum o rodičovství z r. 1956. Poválečné výzkumy byly orientovány zvl. na vliv bydlení, výchovy, zaměstnanosti žen, časových rozpočtů obyv. na populační klima. Dlouhodobější tradici má také výzkum snoubenců, mladé rodiny, neúplných rodin atd.

demographic research recherche démographique demographische Untersuchung ricerca demografica

Jiří Linhart