Výzkum kontrolní

výzkum kontrolní – většinou se používá v rámci experimentální procedury a spočívá v tom, že vedle zákl. skupiny, ve které lze některé proměnné či charakteristiky ovlivňovat, probíhá šetření také ve skupině kontrolní, kde tyto charakteristiky či proměnné ovlivňovány nejsou (viz též experiment). Zejm. v psychologii a soc. psychologii je rozpracována řada modifikací v.k., lišících se počtem sledovaných výzk. skupin, stupněm a způsobem jejich ovlivnění v rámci experimentu, počtem měření, jejich časovým odstupem apod. V s-gii je takový v.k. využíván sporadicky, např. při studiu působení masmédií, propagace a propagandy, efektivity výuky apod., tedy v případech, kdy se snažíme měřit efektivitu či vliv nějaké proměnné veličiny na určitou populaci a máme možnost současně sledovat srovnatelnou populaci, která není působení této proměnné vystavena. Termín v.k. se někdy také používá v širokém, nespecif. významu pro jakékoliv komplexní i dílčí šetření, výzk. akci, jejichž smyslem je ověřit dříve získané empir. výsledky. V.k. by se neměl směšovat s výzkumem verifikačním (resp. konfirmačním), jehož cílem je ověřování hypotéz.

control research recherche de contrôle Kontrolluntersuchung ricerca di controllo

Literatura: viz procedura experimentální, metody sociologické.

Václav Forst