Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce

Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce (1964–1992)

Československý výzkumný ústav práce se sídlem v Bratislavě vznikl na základě usnesení vlády z 11. března 1964; měl celorepublikovou působnost a zpočátku byl začleněn do ČSAV (1964–65). Po více než deseti letech neexistence specializovaného pracoviště věnujícího se sociálněvědnímu výzkumu práce ústav navázal na činnost někdejšího Sociálního ústavu, resp. Československého ústavu práce. Kromě výzkumu práce se zaměřoval na management, racionalizaci a organizaci práce a pracovní právo. V roce 1969 byl ústav podřízen federálnímu ministerstvu práce a sociálních věcí. Jeho prvním ředitelem byl Milan Kodaj (1964–65), následovaný Michalem Hronským (1965–74). V letech 1968–81 ústav vydával vlastní časopis Syntéza („Časopis pre teóriu a metódy vied o práci“), roku 1981 nahrazený novým časopisem Ekonomika práce (vycházel do roku 1989).

Československý výzkumný ústav práce byl k 1. lednu 1974 zrušen, resp. nahrazen Československým výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, jenž vznikl sloučením původního ústavu a pražského Výzkumného ústavu sociálního zabezpečení. Ústav měl nadále celorepublikovou působnost a vedle bratislavské centrály pobočku v Praze, převzal rovněž většinu pracovníků a výzkumný program obou zrušených organizací. Kromě již zmiňované pracovní problematiky šlo zejména o problematiku mezd a sociálních věcí. Ředitelem zůstal Michal Hronský (1974–78) a po něm Michal Derco (1978–83), pražskou pobočku vedla Věra Rollová, v osmdesátých letech Miloš Nebeský a nakonec Jiří Šandera. Ústav i jeho pražská pobočka přitom do určité míry působily jako „azylová pracoviště“ pro jinde z politických důvodů nepřijatelné osobnosti, jejich publikační možnosti byly ovšem omezené (např. Josef Alan, Bohumil Jungmann).

Československý výzkumný ústav práce a sociálních věcí byl zrušen k 1. lednu 1984, resp. nahrazen Výzkumným ústavem sociálního rozvoje a práce, do kterého byl kromě zrušeného pracoviště včleněn bratislavský Výskumný ústav životnej úrovne. Ten vznikl k 1. listopadu 1965 za účelem studia a prognózování životní úrovně, spotřeby a životního stylu a příslušných sociálních politik, jeho výzkumný program se s Československým výzkumným ústavem práce a sociálních věcí skutečně částečně prolínal (obzvlášť po připojení pražské pobočky). Ředitelem VÚŽU byl po celou dobu jeho existence Filip Hronský. Nový Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce (VÚSRP) organizačně navázal na ČVÚPSV, ředitelem se stal Rudolf Šíma, v roce 1990 nahrazený Ferdinandem Vykopalem. Tento ústav, roku 1991 přejmenovaný na Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, trval do rozpadu československé federace, kdy byl nahrazen českým Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí a slovenským Výskumným ústavom práce, sociálnych vecí a rodiny (dnes Inštitút pre výskum práce a rodiny).

Zdeněk R. Nešpor