Vrstevníci

vrstevníci – osoby zhruba stejného věku, které se narodily do přibližně shodných hist. podmínek a jejichž biol., psych. i soc. a kult. vývoj byl podmíněn obdobnými spol. okolnostmi. Demogr. je pojem v. velmi blízký pojmu věková kohorta, je však chápán a interpretován značně volněji a zejm. operacionalizace prostřednictvím kalendářního věku nemá tak zásadní povahu jako v kohortní analýze. S-gické, hist., etnografické a kulturologické výklady pojmu v. akcentují spíše makrospol. determinanty utváření soc., kult. a psych. profilu v. S-gie, zejm. sociologie mládeže, věnuje pozornost tzv. skupinám vrstevníků, k nimž se vztahují i hnutí mládeže (viz subkultura mládeže, generace). Samotný fakt vrstevnictví má však význam po celou dobu života člověka bez ohledu na to, zda vstupuje do vrstevnických soc. uskupení či nikoliv. Mezi v. mladý člověk obvykle hledá, byť nikoliv nutně nachází, sexuálního či životního partnera, existuje tendence obklopovat se v. i v práci a při výběru přátel, ve volném čase apod. Čím více se lidé vzdalují svému dětství a mládí, tím více klesá význam rozdílů ve fyzickém stáří, v kalendářním věku, a do popředí vystupuje fakt shodných životních zážitků, vzpomínek, zkušeností apod. Rozdíl 10 let, který je v dětství či pubertě nepřekonatelným handicapem, bránícím plnému porozumění, se již ve středním věku relativizuje a ve stáří (zejm. vyšším) je již obvykle zcela zatlačen do pozadí rozdíly, které plynou z odlišností životního běhu, profesní dráhy, duševní a fyzické svěžesti apod.

contemporaries contemporains Mitwelt, Altersgenossen, Zeitgenossen coetanei

Aleš Kabátek