Kapitalismus

Verze z 10. 11. 2018, 20:18, kterou vytvořil ZRN (diskuse | příspěvky) (Přidána poslední věta Viz též heslo kapitalismus v historickém Malém sociologickém slovníku (1970))

kapitalismus – ekon. a spol. systém, v němž je většina majetku v soukromém vlastnictví, rozhodujícím výrobním faktorem je kapitál, rozhodujícím nástrojem alokace zdrojů a vytvářením důchodů je trh. Zásahy vlády do fungování tržního mechanismu jsou omezené. K. se vyznačuje oddělením práce a kapitálových statků či výrobních prostředků, které jsou v soukromém vlastnictví. Pracovníci jsou osobně svobodní a mohou se podle uvážení nechat najímat od vlastníků kapitálových statků za mzdu. K. nastoupil s rozpadem feudalismu. Zpočátku procházel stadiem manufaktury, v Evropě zhruba od poloviny 16. do konce 18. st., i když jsou značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. První průmyslová revoluce, začínající na přelomu 18. a 19. st., manufaktury postupně vytlačila a vytvořila předpoklady pro rozvoj strojové velkovýroby. V té době se k. definitivně prosadil jako spol. systém. V moderní podobě je dnes převažující formou uspořádání společnosti. K., zvl. jeho současná forma, bývá často předmětem kritiky, a to i ze strany s-gie. J. K. Galbraith tvrdí, že koncentrací do velkých podniků je rozložen tržní princip. Zatímco v minulosti určovaly ekon. strukturu jednotlivé podnikatelské osobnosti, převažují v současné době mamutí podniky se štábem plánujících expertů, kteří ovládají vývoj moderního k. Podle Ch. E. Lindbloma je hlavním problémem moderního k. demokr. deficit, projevující se v nedostatečné veř. kontrole, privilegované pozici ekon. sektoru a jeho vlivu na polit. rozhodnutí. Podle J. Habermase strategická racionalita, vyvinutá k., hrozí kolonizovat ostatní oblasti spol. života.

capitalism capitalisme Kapitalismus capitalismo

Literatura: Cotta, A.: Le capitalisme dans tous ses états. Paris 1991; Friedman, M.: Kapitalismus a svoboda. Praha 1993; Napoleoni, C.: Elementi di economia politica. Firenze 1981; Novak, M.: Duch demokratického kapitalismu. Praha 1992; Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991.

Milan Sojka


Viz též heslo kapitalismus v historickém Malém sociologickém slovníku (1970)