Šok kulturní

šok kulturní – psych. i soc. otřes způsobený překvapivým, nečekaným nebo neuvěřitelným zjištěním, které bylo vyvoláno bezprostředním kontaktem jednotlivce, soc. skupiny nebo celé společnosti s cizí, neznámou, dosud neinteriorizovanou kulturou. Takové zjištění může a nemusí vyvolat kulturní změnu nejrůznějšího druhu. Rozhodně vytváří předpoklady pro kvalit. nové hodnocení vlastní sociokult. reality v kontrastu k cizí kultuře. Pod vlivem š.k. může dojít i k prohloubení identifikace jednotlivců či skupin s kult. hodnotami vlastní společnosti, častější je ale jejich postupná modifikace či nahrazení hodnotami, normami, ideami a vzory chování cizí kultury. Š.k. může nastat jak v rovině individ. konfliktu (v psychice jednotlivce) s cizí kulturou, tak na úrovni soc. skupin. V druhém případě dochází většinou k akulturaci na základě kulturního kontaktu různých společností, které na sebe vyvíjejí nestejný, resp. střídavý tlak. Jako součást akulturačních procesů, probíhajících dnes zejm. v zemích tzv. „třetího světa“, představuje š.k. význ. faktor kulturní dezintegrace původních domorodých společností a impuls k jejich postupné asimilaci.

culture shock choc culturel Kulturschock shock culturale

Literatura: Smalley, W. A.: Culture Shock, Language Shock, and the Shock of Self-Discovery. Practical Anthropology, 10, 1963.

Václav Soukup