Dezintegrace kulturní

dezintegrace kulturní – (z fr. désintégration = rozpad, rozklad) – rozpad a zánik funkčního uspořádání artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí, které tvoří osobitý, jedinečný a neopakovatelný charakter určité kultury. D.k. je spjata s disfunkcí a rozkladem kult. institucí, které přestávají plnit své úkoly, a s oslabením formálních i neformálních mechanismů sociální kontroly. Průvodními znaky d.k. jsou četnější projevy deviantního chování, kolísání hodnotových kritérií, destabilizace normativního systému a zvýšený výskyt vzorů chování odchylujících se od norem dané kultury. Zdrojem d.k. mohou být evoluční kult. změny, akulturace a migrace, ekologické katastrofy, radikální polit. změny a vleklé polit. krize, působení reformátorských hnutí, velké nerovnoměrnosti ve vývoji jednotlivých oblastí kult. systému atd. Nové integrace může být dosaženo revitalizací původní kult. konfigurace na původních nebo nových základech, vybudováním kvalitativně nového kult. uspořádání, postupnou asimilací do jiné kultury, což ve svých důsledcích vede ke ztrátě původní a k přijetí nové kult. identity.

cultural disintegration désintégration culturelle kulturelle Desintegration disintegrazione culturale

Václav Soukup