Aprobace sociální

aprobace sociální – (z lat. approbare = schvalovat) – soc. uznání, přijetí jedince v malé sociální skupině. Termín používá zejm. G. C. Homans (1961) ve svém ekonomisticky orientovaném pojetí sociální interakce jako vzájemné výměny hodnot mezi účastníky interakce. Jedná se vlastně o otázku, za jakých podmínek dosahuje jedinec v malé skupině a.s. a jaký to má vliv na jeho další chování, aktivitu. Člověk získává a.s. zejm. ve skupinách s vysokou skupinovou kohezí, pokud druhým poskytuje odměnu v psychol. smyslu. Možnost získání a.s. jedince ke skupině přitahuje. Homans označuje jako a.s. také to, co jiní nazývají sympatií (viz sympatie – antipatie). Získání a.s. je předpokladem identity se skupinou. E. L. Hartley a R. E. Hartley (1952) tvrdí, že člověk se cítí dobře ve společnosti lidí, kteří mu rozumějí. Ke spontánnímu utvoření pevné skupiny jsou podle nich nezbytné nejméně 3 předpoklady: motivace, komunikace a vzájemná a.s. Podle T. M. Newcomba (1950) je přizpůsobení se skupině cenou za získání a.s. a prestiže. A.s. je obecný „zpevňovač“, který může být použit k odměňování velmi různých způsobů chování (Homans), resp. „směňování“ za nejrůznější způsoby chování, např. za požadovaný výkon. Osoby, které získaly a.s., se chovají tak, jak to vyžadují ti, kdo jim a.s. prokázali.

social approbation approbation sociále Sozialapprobation approvazione sociale

Literatura: Homans, G. C.: Social Behaviour: its Elementary Forms. New York 1961.

Milan Nakonečný