Archeologie analytická

archeologie analytická – (z řec. archaios = starobylý; logos = řeč, nauka) – směr v současné angl. archeologii, zaměřený na sociokult. procesy a usilující o hypotetickou rekonstrukci kult. hist. systémů. Je rozvíjen od poloviny 60. l. v dílech D. L. Clarka a jeho spolupracovníků. Teor.-metodol. východiska Clarkovy koncepce a.a. jsou čerpána z geografie, analytické biologie a numerické taxonomie. S představiteli am. nové archeologie spojuje Clarka přesvědčení, že je nutné přejít od převládajícího deskriptivního idiografického pojetí archeologických výzkumů k explanaci založené na studiu strukturálně funkcionálních vlastností sociokult. systémů. V souladu s obecnou teorií systémů považuje Clarke sociokult. systémy za adaptační mechanismy procházející různými stavy, které závisí na vlivech prostředí a směřují k dosažení některého z možných rovnovážných stavů. Sociokulturní systémy mohou být podle Clarka studovány diferencovaně z hlediska jednotlivých subsystémů nebo komplexně z perspektivy jejich vzájemné interakce, jako dynamická integrovaná totalita. Clarkovo přesvědčení o existenci vývojových zákonitostí a funkcí sociokult. systémů vyústilo v předpoklad modelové rekonstruovatelnosti sociokult. systémů na základě i neúplných archeologických dat. Vychází se z analýzy archeologických pramenů v rámci hierarchicky uspořádaného konceptuáiního schématu „atribut-artefakt-typ-komplex-kultura“. Postupuje se cestou od artefaktů k jejich nejzákl. vlastnostem – atributům. Poté následuje syntéza, založená na využití moderní výpočetní techniky. Na základě předem stanovených hypotéz je postupně rekonstruován obraz dané archeologické kultury. V průběhu 70. a počátkem 80. l. lze sledovat expanzi a.a. Charakteristickým rysem této teor.-metodol. orientace, která výrazně ovlivnila nastupující generaci angl. archeologů, antropologů a sociologů, je rozvíjení moderních matem. metod, matem.-statististického a kybernetického modelování, experimentálního testování hypotéz aj.

analytical archaeology archéologie analytique analytische Archäologie archeologia analitica

Literatura: Clarke, D. L.: Analytical Archeology. London 1968; Malina, J.: Archeologie včera a dnes. Brno 1981.

Václav Soukup