Archeologie nová

archeologie nová – směr v am. archeologii a antropologii, rozvíjený od poloviny 60. l. v dílech L. R. Binforda a jeho žáků (B. J. Meggersové, J. N. Hilla, S. M. Struevera, K. V. Flanneryho, J. M. Fritze a F. T. Ploga), který se podobně jako angl. analytická archeologie zformoval v opozici k tradiční akademické archeologii, jíž vytýká deskriptivní idiografickou orientaci, metodol. nejasnost a neschopnost adekvátního využití systémové analýzy. Představitelé a.n. usilují o syntézu kult. antropologického a archeologického přístupu ke studiu kultury. Programově navazují na tradice neoevolucionismu (L. A. White), kult. ekologie (J. H. Steward) a taxonomie (A. C. Spaulding). Na rozdíl od tradiční archeologie, která preferovala studium vztahů mezi kulturami a hist. explanaci, představitelé a.n. kladou důraz na systémový výzkum strukturálně funkcionálních vlastností kult. systémů a analýzu vztahů kultur k jejich ekosystémům. Zákl. předmětem Binfordových výzkumů jsou kult. systémy a procesy, které v nich probíhají. Za kult. systémy přitom považuje množiny konstantních nebo cyklicky se opakujících spojení mezi soc., technologickými a ideol. extrasomatickými prostředky, které používají jednotlivé lidské společnosti. Podle Binforda a jeho stoupenců je nezbytné zkoumat především podobnosti a rozdíly archeologických dat z hlediska funkcí, které plní uvnitř kult. systémů. Pozornost přitom musí být věnována různosti forem, sdružování, rozšiřování a variabilitě kult. artefaktů. Představitelé a.n. neomezují předmět svých výzkumů na studium tradičních archeologických pramenů, ale obohacují svoji metodologii o výzk. techniky antropologie, etnografie a s-gie. Snaha po integraci věd o člověku a kultuře se v archeologii projevila i vznikem experimentální archeologie a etnoarcheologie, které archeologům umožňují experimentálně testovat hypotézy.

new archaeology nouvelle archéologie Neue Archäologie archeologia nuova

Literatura: Binford, L. R.Binford, S. R.: New Perspectives in Archeology. Chicago 1968; Malina, J.: Archeologie včera a dnes. Brno 1981.

Václav Soukup