Biodiverzita

biodiverzita – (zřec. bios = život; rus. diversija = rozvratnictví, od lat. diversio = odvracení) – pojem označující rozmanitost forem života. Rozlišuje se: 1. b. ekosystémů – největší v oblasti souší je soustředěna do teplých a humidních oblastí kolem rovníku, kde se také vyvinuly nejbohatší ekosystémy souší, tropické dešťové pralesy; nejbohatším ekosystémem oceánů je korálový útes, který se vyvíjí v mělkých, teplých a prosluněných mořích; 2. b. druhová, kterou lze vyjádřit tím, že celkový počet biol. druhů, které byly dosud popsány, je zhruba 1,4 mil. (je velmi pravděpodobné, že celkové množství biol. druhů na Zemi je mnohonásobně vyšší); 3. b. genetická, jejíž představa je velmi obtížná, protože každý jednotlivý organismus je z genetického hlediska jedinečný; genetické odlišnosti mezi jedinci téhož druhu se mohou projevit v jejich vlastnostech, a to jak viditelných (např. v barvě květů), tak i skrytých (např. v různé odolnosti vůči nemocem). Genetická diverzita je velmi důležitá pro fylogenezi, neboť se za vhodných podmínek může stát impulsem pro vznik nových biol. druhů. B. je důležitou charakteristikou každého ekosystému včetně biosféry, protože úzce souvisí s ekologickou stabilitou. Obecně platí, že čím je ekosystém rozmanitější ve formách života, které obsahuje, tím větší má schopnost zachovávat své podstatné charakteristiky a odolávat působení rušivých vlivů (např. ekosystém přirozené louky, zahrnující velké množství rozmanitých forem života, je z tohoto důvodu stabilnější než ekosystém pole, na kterém dominuje jediná pěstovaná plodina). Do s-gie vstupuje fenomén b. v souvislosti s hodnocením lidské činnosti způsobující vymírání organismů. Toto snižování b. je jedním z nejzávažnějších projevů globální ekologické krize. Rozloha nedotčených tropických deštných pralesů se vlivem lidské činnosti zredukovala na polovinu a každý rok mizí další 1 %. Rychlost vymírání biol. druhů je pravděpodobně o několik řádů vyšší, než je přirozená rychlost tohoto procesu. Zhruba čtvrtina druhů zmizí podle odhadů z povrchu této planety do poloviny 21. st. Zřejmě ještě daleko širší okruh biol. druhů ztratí značnou část své genetické diverzity. Lidská společnost tak ztrácí hodnoty, které nelze nahradit. B. je zdrojem cenných léčiv, zdrojem obohacení jídelníčku i surovin pro průmysl a přináší řadu dalších výhod. Zachování b. by však mělo být pro lidstvo především etickým imperativem (viz též etika ekologická).

biodiversity biodiversité Biodiverschiedenheit biodiversità

Jiří Plamínek