Chataření

chataření – též chalupaření – způsob trávení volného času na chatě (chalupě), její výstavba a údržba, zvelebování jejího bezprostředního okolí. S-gicky je problém ch. tematizován zhruba v těchto směrech: 1. jako otázka ekon., související se strukturou nákladů na rekreaci (zejm. u vícečetných domácností je bilance nákladů na ch. v zásadě příznivější než na jiné formy rekreace); 2. jako problém poměšťování venkova, resp. naopak jako způsob povenkovštění měst, průnik tradičních vzorů práce a volného času do života městského obyv.; 3. jako kulturologický problém související s hledáním vzorů pro rekreaci a výstavbu budov a zařízení pro volný čas (markantní je přesun od původní „westernové“ inspirace k ideálu předměstského bydlení či hodnotné lidové architektury); 4. jako způsob řešení bytového problému a uspořádání rodinných svazků v průběhu životního cyklu; 5. jako otázka vlastnická, související nejen s valorizací, resp. kapitalizací příjmů i vlastní práce, v bývalém social. Československu i se snahami majitelů stavení a pozemků (často dědiců, bydlících jinde) uchovat si praktikami rekreačního bydlení vlastnická práva, která byla v social. systému silně omezená ve prospěch dispozičních práv obcí a příp. uživatelů – nájemníků. Ch. patří ke specif. způsobům využívání volného času v čes. zemích; v jiných zemích má poněkud jiné podoby. Např. fr. domácnosti mají obvykle tzv. druhou domácnost (maison secondaire), v Německu (v jeho východní, ale i záp. části) je silná tradice „Schreber-Garten“ apod. U velkoměstského obyv. je samozřejmě výskyt ch. výrazně vyšší.

Ch. se rozvíjí v Čechách zhruba od konce 1. svět. války. Mezi jeho inspirační zdroje patří zvl. tramping a idea zahradních měst. Rozmach ch. však nastal až po r. 1945, kdy v důsledku pozemkové reformy, kolektivizace a vysídlení něm. obyv. z pohraničí byla část půdy i venkovského bytového fondu vyčleněna pro účely rekreace. U větších i menších měst i u vesnic dnes existují rozsáhlé chatové oblasti, volně navazující na zahrádkářské kolonie, na vilové čtvrti, původní venkovskou zástavbu i starší či novější letoviska. Jejich výstavba i fungování se staly závažným ekon., urbanistickým, dopravním, ekologickým i kult. problémem. Přes snahy o přísnou regulaci se výstavbu chat nedaří účinněji zbrzdit. Chatové kolonie byly původně osadami s vlastní samosprávou a kolekt. životem, v němž hrály rozhodující roli sport, kolekt. hry, zpěv a vyprávění; dnes se v nich život značně individualizoval a privatizoval. Většina chatařů žije na chatě svým obvyklým způsobem života, pravda s větším podílem těžší fyzické práce a pobytu v přírodě. Rovněž vybavení chat a chalup, které jsou do značné míry vlastnoručně zhotovenými originály (podle vlastní invence a bez pomoci architekta), se postupem doby stále více přibližuje městským standardům (lednička, televize, rádio, ústřední topení apod.) a přizpůsobuje se požadavkům celoročního obývání. Ch. ve spojení s automobilismem se ovšem stává nákladnou záležitostí, značně ovlivňující jak rodinný rozpočet, tak strukturu vnitřního trhu. Rozmach ch. je jedním z motivů vzrůstajícího zájmu o potřeby pro kutily, zahrádkaření apod. Ovšem návrat býv. social. zemí k tržnímu hospodářství vede i k větší ekonomizaci hodnot vytvořených nebo uchovaných původně pro volnočasové aktivity (pozemků, chalup, automobilů aj.) jejich použitím v soukromém podnikání.

weekend cottage activities activité liée à la résidence secondaire, au chalet (slang) Wochenendhaus-Aktivität ricreazione nelle proprie case di campagna

Literatura: viz dovolená.

Jiří Linhart