Dovolená

dovolená – blok souvislého volna poskytovaný zaměstnavatelskou organizací k různým účelům, zejm. oddechově rekreativním. Účelem d. však může být i intenzívní lékařská péče, studium, práce v zahraničí nebo v jiné než vlastní zaměstnavatelské organizaci v rámci státu. Poskytování mimořádných d. se jako prostředek personální práce využívá zejm. v těch případech, kdy je žádoucí, aby určitý zaměstnanec byl vzdálen činnosti organizace, není však vhodné, aby v ní zcela přestal působit. Po dobu d. zůstává zaměstnanec ve stavu organizace, obvykle pobírá plat i další požitky, které ze zaměstnaneckého svazku plynou. S-gicky je d. zkoumána především v rámci sociologie volného času, sociologie rekreace a sociologie cestovního ruchu. Právo na d. bylo prosazeno teprve nedávno. V čes. zemích získali právní garanci d. na zotavenou na přelomu 19. a 20. st. horníci a některé skupiny tzv. dělnické aristokracie. Všeobecná úprava d. v délce 6–8 pracovních dnů byla právně zakotvena až za první republiky a byla tehdejšími reformisty (např. E. Šternem) pokládána spolu s uzákoněnou osmihodinovou pracovní dobou za snad nejdůležitější soc. reformu té doby. Po válce došlo k řadě úprav, které většině pracujících zajistily d. v délce trvání 3–4 týdnů, některým skupinám i delší (učitelům, horníkům, zaměstnancům v rizikových provozech). Předmětem s-gického komparatisticky orientovaného zájmu jsou jednak právní náležitosti d. (její délka, možnost kumulace za několik let zpětně, závislost na délce pracovní stáže i typu zaměstnaneckého poměru), jednak způsoby jejího využívání. Empir. výzkumy dokládají značnou variabilitu trávení d., počínaje rezignací na její aktivní využití (preference proplácení dovolené zaměstnavatelem, vybírání d. po drobných částech apod.) přes její naplnění výdělečnou činností až po formy demonstrativní spotřeby spojené zejm. s cestováním do zahraničí. V čes. zemích je typickou formou využívání d. práce na zahradě a chataření. Způsob využití d. je význ. symptomem rozvinutosti životního stylu.

holiday congé Urlaub ferie

Jiří Linhart